Our news

Curs “Mediator” acreditat

Curs “Mediator” acreditat

Curs „Mediator” – cod COR 243202 Acreditat de Consiliul de Mediere

Program de formare inițială în domeniul medierii „Medierea-metodă alternativă de soluționare a conflictelor” Fundația Camera de Arbitraj și Mediere

Fundația ,,Camera de Arbitraj și Mediere” a fost autorizată ca furnizor de formare în domeniul medierii de către Consiliul de Mediere din anul 2012

și derulează cursuri de formare iniţială, continuă și de specializare.

Despre mediere

Actul normativ care reglementează medierea și organizarea profesiei de mediator este Legea nr. 192/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Medierea este o alternativă viabilă la sistemul juridic clasic, menită să degreveze instanţele de judecată de numeroase cauze

şi să urmărească interesele părţilor implicate într-un conflict, prezentând numeroase avantaje: timp și costuri reduse, procedură simplificată, confidențială,

posibilitatea părților de a alege, de comun acord, mediatorul la care apelează, data și ora ședinței de mediere,

soluţia conflictului provine de la părţi, acestea fiind cele care decid soluţia amiabilă cea mai avantajoasă şi durabilă pentru conflictul în care se găsesc,

sesiunile de mediere se pot finaliza şi cu înțelegeri parţiale.

Medierea, într-o societate complexă şi cu diferite tipuri de conflicte, reprezintă calea în afara sistemului judiciar spre soluţionarea eficientă, ieftină şi rapidă a disputelor.

Apelând la mediere, părţile nu renunţă la justiţia clasică.

Dacă nu reușesc să îşi soluţioneze conflictul prin mediere, părţile au posibilitatea de a se adresa instanţei de judecată.

Descrierea cursului

Programul de formare profesională tip inițiere este autorizat de Consiliul de Mediere,

condiție de înscriere fiind absolvirea de studii superioare cu diplomă de licență.     

Mediatorul facilitează comunicarea între părțile aflate în conflict, prin menținerea unei atmosfere de respect și neutralitate

în care discuția este focalizată asupra problemelor și nu asupra persoanelor, precum și construirea încrederii în ceea ce privește

posibilitatea de a găsi soluții pentru rezolvarea conflictului în cauză.

Sesiunea de instruire se adresează tuturor categoriilor de profesioniști care doresc autorizarea ca mediator în condițiile legii,

persoanelor care doresc dobândirea de cunoștințe privind medierea pentru dezvoltarea propriei cariere.

Cursul este interactiv, adaptat nevoilor participanților, care vor învăța să administreze procesul de mediere,

punându-se accentul pe învățarea și aplicarea de tehnici și instrumente specifice folosite în mediere.

Sediu

BUCUREȘTI, str. Slănic nr. 2, ap. 1, sector 3

IAȘI, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, Tr. 1

Site

www.arbitrajsimediere.ro

Telefon

0755.133.833

Facebook

#cameradearbitrajsimediere

Evaluarea cursanților

Cursanții vor susține examenul de absolvire la o dată stabilită de comun acord, online, prin intermediul platformei ZOOM.

Examenul constă într-o probă orală (31 bilete de examen din care fiecare participant extrage câte unul, având un subiect teoretic din materia parcursă și o situație practică)

și un test tip grilă cu 20 întrebări.

Nota de absolvire a cursului va fi media aritmetică a celor două probe.

Până la data emiterii certificatului de absolvire eliberat de către Consiliul de Mediere, cursanții care au absolvit programul de formare profesională vor primi adeverință de absolvire eliberată de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere”.

Certificare

În urma absolvirii cursului, Consiliul de Mediere eliberează un certificat de absolvire, însoțit de suplimentul descriptiv 

care face dovada dobândirii celor 10 competenţe profesionale prevăzute de Standardul de Formare a Mediatorului:

 1. asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii;
 2. facilitarea comunicării între părţi;
 3. operarea cu documente;
 4. planificarea activităţii de rezolvare a conflictului;
 5. analiza conflictului;
 6. analizarea informaţiilor;
 7. culegerea de informaţii;
 8. facilitarea acordului;
 9. încheierea de contracte pentru rezolvarea de conflicte;
 10. redactarea documentelor necesare desfășurării activității.  
Participanții la programul de formare în domeniul medierii pot solicita în urma absolvirii cursului de la Consiliul de Mediere și Atestatul de Calificare Profesională, constituindu-se anexă la certificatul de absolvire. 

Locații

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere organizează cursuri atât la sediul propriu, cât și în fiecare județ al țării și în Municipiul București, la cerere.

Sedii:

mun. Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1 

București, str. Slănic, nr. 2, ap. 1, sector 3 

Înscrierea la curs

Înscrierea la curs se efectuează în baza completării formularului de participare și transmiterea acestuia pe e-mail: cameradearbitrajsimediere@gmail.com. Totodată, este necesară achitarea unui avans în cuantum de 500 lei, prin virament în contul RO83PIRB2402751118001000, deschis la First Bank S.A., CUI: 26253899. 

La înscriere participanții vor transmite prin e-mail următoarele documente scanate: diploma de licență, C.I./B.I., certificat de căsătorie (după caz).

Tel.: 0755.133.833 

Echipă

Veți colabora cu profesioniști cu înaltă pregătire teoretică și practică, cu diferite specializări. Din echipă fac parte formatori acreditați de Consiliul de Mediere.

Program

Cursul va fi organizat online în perioada 17 – 30.03.2023. 

Conform Hotărârii nr. 122/25.11.2021 emisă de Consiliul de Mediere, începând cu 01.12.2021, cursurile de formare profesională inițială și continuă în domeniu medierii se pot desfășura:

 • integral online;
 • cu prezență fizică integral;
 • combinat, atât online cât și cu prezență fizică.

Programul se desfășoară de luni până vineri începând cu ora 17:00, iar în weekend începând cu ora 10:00. 

TEMATICA

Programul de formare profesională cuprinde 5 module: 

 1. Teoria şi analiza conflictelor 
  • Definiţie, tipuri şi răspunsuri în conflict
  • Elemente de dinamică a conflictelor
  • Elemente de analiza conflictelor
 2. Rezolvarea alternativă a disputelor 
  • Continuumul rezolvării disputelor
  • Metode de rezolvare alternativă a disputelor
  • Comparaţii şi concluzii
  • Rolul celei de-a treia părţi
  • Diferenţa dintre mediere şi alte forme de intervenţie
  • Rezolvarea bazată pe interese
 3. Medierea 
  • Teoria şi practica medierii
  • Procesul de mediere
  • Etica mediatorului
 4. Organizarea profesiei de mediator
  • Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare şi atribuţiile Consiliului de Mediere
  • Redactarea de acorduri/contracte conform cerinţelor Legii nr. 192/2006
  • Gestionarea documentelor referitoare la cauzele în care a mediat
  • Confidenţialitatea conform prevederilor legale care vizează activitatea mediatorului
  • Răspunderea profesională şi forme de protecţie
 5. Formulare utilizate în mediere 
  • Cerere de deschidere a procedurii de mediere
  • Certificat de informare
  • Contract de pregătire a medierii
  • Invitaţie la mediere
  • Contract de mediere
  • Acord de confidenţialitate
  • Acord de mediere
  • Procese – verbale
 • 0755.133.833
 • cameradearbitrajsimediere@gmail.com
 • București, str. Slănic nr. 2, ap. 1, sector 3 / Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1

Taxa de participare:

Valoarea serviciilor de formare este de 2500 lei și include: suportul de curs, materiale informative, taxa de examinare.

Prețul poate varia în funcție de numărul cursanților (un cursant 2500 lei, doi cursanți 4600 lei, trei cursanți 6600 lei).

Pentru studenți, masteranzi, șomeri și pensionari taxa de participare este de 2000 lei! (un cursant 2000 lei, doi cursanți 3600 lei, trei cursanți 5100 lei).

Persoanele care au mai participat la cursuri organizate de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere” beneficiază de o reducere de 200 lei.

Plata se poate efectua integral sau în 2 rate, înainte de începerea cursului sau în prima săptămână de curs, numerar sau cu ordin de plată.

 • Parcurgerea unui program de formare profesională autorizat de Consiliul de Mediere, care se axează pe multiple situaţii practice;
 • Oportunitatea de a exercita o profesie liberală în plină afirmare, în condiţiile în care medierea este o alternativă pentru numeroase tipuri de conflicte şi litigii;
 • Analiza formularelor incidente în fiecare etapă a procedurii de mediere;
 • Îndrumare în corecta completare a acestor formulare, raportate la diferite studii de caz;
 • Desfăşurarea de jocuri de rol în care fiecare participant are, pe rând, rolul de mediator, parte, observator;
 • Dezbaterea unor aspecte diverse, cu înalt grad de dificultate, incidente în procedura de mediere;
 • Acordarea de consultanţă pentru întocmirea dosarului de autorizare ca mediator;
 • Îndrumare din partea echipei pentru gestionarea primelor cazuri de mediere.
Curs Expert achizitii publice Iasi

Curs Expert achizitii publice Iasi

Curs de "Expert achiziții publice" - cod COR 214 946

15-28 martie 2023

Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere” organizează curs de „Expert achiziții publice” - Cod C.O.R. 214946 la Iași, în perioada 15-28.03.2023, autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.).

Ocupaţia de ,,Expert achiziţii publice” este necesară în vederea aplicării corecte şi consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică şi/sau a acordurilor cadru de către autorităţile contractante.

„Expertul în achiziţii publice” sprijină şi consiliază personalul tehnic/economic de execuţie şi administrativ/juridic în luarea unor decizii corecte privind achiziţionarea de produse/servicii/lucrări care să corespundă cerinţelor esenţiale prevăzute de legislaţia aplicabilă, în condiţii de deplină legalitate. În acest sens, expertul în achiziţii publice acordă consultaţii, la cerere, individuale sau în grup, pentru problemele apărute în instituţia respectivă, la însuşirea şi implementarea legislaţiei aplicabile.

Cursul are o durată de 40 ore, iar în urma evaluării se acordă Certificat de Absolvire eliberat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, însoțit de suplimentul descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite, certificat recunoscut atât de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cât și de Ministerul Educaţiei.

Sesiunea de instruire se adresează vânzătorilor – ofertanți, angajaților departamentelor de ofertare, managerilor, directorilor de vânzări, juriștilor, economiștilor, tehnicienilor implicați în ofertare și celor ce intenționează să acceadă la domeniu.

Examenul constă În:

 1. a) proba practică – o procedură de achiziţie publică stabilită de comun acord între formator şi cursanţi (întocmirea unui portofoliu);
 2. b) test de evaluare a cunoștințelor asimilate de tip grilă. 

Nota de absovire a cursului va fi media aritmetică a celor două probe.

Până la data eliberării certificatului de absolvire eliberat de către A.N.C. cursanţii care au absolvit cursul vor primi adeverinţă de absolvire eliberată de Fundaţia ,,Camera de Abitraj şi Mediere” Iaşi.

Programul cursului:

Cursul se desfășoară în perioada 15-28 martie 2023, de luni până vineri, timp de două săptămâni, între orele 16:00-20:00.

15-17.03.2023, interval orar 1600-2000;

20-24.03.2023, interval orar 1600-2000;

27-28.03.2023, interval orar 1600-2000.

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere

Cursul este util persoanelor care activează sau sunt interesate de domeniul achizițiilor publice, utilizează platforma SICAP și participă la licitații în calitate de ofertant sau autoritate contractantă. Programa cursului este de actualitate, include dezbateri privind probleme de maximum interes, cu abordări eficiente, oferind participanților însușirea procedurilor de atribuire, a criteriilor de evaluare, de calificare și selecție a ofertelor; tehnici de anticipare, evaluare și control al riscurilor asociate achizițiilor publice; moduri de contestare și de soluționare a contestațiilor.

Facem mențiunea că persoanele care ocupă poziția de expert/responsabil achiziții publice în cadrul proiectelor finanțate cu fonduri nerambursabile au cu precădere nevoie să urmeze acest curs.

Având în vedere elaborarea Planului de Relansare și Reziliență (PNRR) prin care România stabilește domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice și creșterii capacității de reziliență, în cadrul căruia maturitatea proiectelor presupune angajamente ferme din partea beneficiarilor finali de încheiere a contractelor de achiziție publică și/sau a contractelor sectoriale, vă invităm să urmați programul de formare profesională în domeniul achizițiilor publice și să practicați profesia de expert în acest domeniu.

IMPORTANT

Cursul este conceput astfel încât să acopere atât așteptările începătorilor, cât și ale celor care au acumulat deja experiență în domeniu. Facem mențiunea că persoanele care ocupă poziția de expert/responsabil achiziții publice în cadrul proiectelor finanțate cu fonduri nerambursabile au cu precădere nevoie să urmeze acest curs. Domeniul achizițiilor publice rămâne și pentru cei cu experiență un domeniu inepuizabil ce nu-și dezvăluie niciodată în mod complet toate fațetele.

Taxa de participare este de 1000 lei

Include prestarea serviciilor de formare profesională, taxa de examinare A.N.C. și coffee break-ul.

REDUCERE

Persoanele care au mai participat la cursuri organizate de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere” beneficiază de o reducere de 200 lei.

Plata cursului

Plata cursului se poate efectua înainte de începerea cursului sau în primele zile de curs, cu ordin de plată în contul IBAN RO83PIRB2402751118001000, deschis la First Bank S.A., CUI 26253899, sau la sediul Fundației ,,Camera de Arbitraj și Mediere” din mun. Iași, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1.

Ing. Simin Dan

Programul este susținut de Ing. Simin Dan - Expert Formator Achiziţii Publice cu experienţă în domeniile achiziţii, tehnic şi investiţii de 30 de ani.

CONTACT

Pentru detalii și înscrieri vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 0755.133.833 sau pe adresa de e-mail: cameradearbitrajsimediere@gmail.com.

Formular înscriere curs expert achiziții publice

Descarcă

Declarație de consimțământ privind acordul de prelucrare date cu caracter personal

Descarcă

Ofertă curs Expert Achiziții Publice

Descarcă
Curs Arbitru judiciar

Curs Arbitru judiciar

Curs „Arbitru” – cod COR 243221

Program de formare inițială în domeniul arbitrajului organizat de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere”

Arbitrajul

Arbitrajul este o modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor patrimoniale, având caracter privat, în care părţile, în urma unei convenţii formale,

se supun deciziei unei terţe părţi numită arbitru, în urma unei proceduri judiciare din care rezultă o hotărâre definitivă şi executorie.

Procedura arbitrajului este reglementată în art. 541-621 din Codul de procedură civilă.

Persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, în afară de acelea care privesc:

starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună.

AVANTAJE:

 • procedură de soluţionare a conflictelor simplificată în care părțile pot alege, prin acordul lor de voinţă, arbitrii care urmează să soluţioneze litigiul dintre ele;
 • orice litigiu civil, dacă părţile nu convin altfel, se soluţionează de tribunalul arbitral în termen de cel mult 6 luni de la constituirea acestuia;
 • taxe reduse în raport cu taxele judiciare de timbru;
 • procedura asigură confidenţialitatea pe tot parcursul desfăşurării ei, realizându-se în cadru închis şi permite păstrarea secretului de la înregistrarea cererii de arbitrare şi până la pronunţarea hotărârii arbitrale care nu are caracter public;
 • hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie pentru părţi, constituind titlu executoriu.

Pe lângă Fundația Camera de Arbitraj și Mediere este organizată și își desfășoară activitatea, începând cu anul 2009, instituția permanentă de arbitraj

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere, prin intermediul căreia se soluționează numeroase litigii

între persoane fizice şi/sau juridice având ca obiect drepturi patrimoniale.

Nu este deloc de neglijat faptul că, până în prezent, Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași a soluționat numeroase litigii

și se bucură de recunoaștere la nivel zonal, având activitatea extinsă și la nivel național.

Descrierea cursului

Sesiunea de instruire se adresează tuturor categoriilor de profesioniști care doresc să se înscrie ca arbitri în cadrul unei instituții permanente de arbitraj

sau care sunt arbitri în cadrul arbitrajului ad-hoc,

precum și persoanelor care doresc dobândirea de cunoștințe în domeniul arbitrajului. 

Studenții care nu au încheiat ciclul de studii pot participa, urmând să se înscrie pe Lista arbitrilor când obțin diploma/adeverința de licență.

În strânsă legătură cu abilitățile/competențele dobândite, în urma parcurgerii și finalizării programului de formare profesională inițială, absolvenții, ca rezultat al învățării, pot să cunoască și să aplice cu responsabilitate legislația națională în domeniul arbitrajului și să desfășoare procedura arbitrală în cadrul Tribunalului arbitral.

Programul de formare profesională inițială este interactiv, adaptat nevoilor participanților, care vor învăța să administreze procedura arbitrală, punându-se accentul pe învățarea și aplicarea instrumentelor specifice acestei proceduri.

În urma absolvirii cursului de formare profesională pentru ocupația ,,Arbitru” aveți posibilitatea de a fi arbitru în cadrul arbitrajului ad-hoc

sau de a deveni arbitru în cadrul unei instituții permanente de arbitraj cum este cea a Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere.  

Sediu

IAȘI, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, Tr. 1

Site

www.arbitrajsimediere.ro

Telefon

0755.133.833

Facebook

#cameradearbitrajsimediere

Evaluarea cursanților

Cursanții vor susține examenul de absolvire la o dată stabilită de comun acord. 

Examenul constă într-un test tip grilă cu 20 întrebări și un portofoliu.

Nota de absolvire a cursului va fi media aritmetică a celor două probe.

Certificare

În urma absolvirii cursului se eliberează un certificat de absolvire, însoţit de anexa care atestă dobândirea următoarelor competenţe profesionale:

 1. comunicare în limba oficială;
 2. competenţe sociale şi civice;
 3. perfecţionarea pregătirii profesionale;
 4. capacitatea de a asigura condiţiile necesare desfăşurării arbitrajului;
 5. operarea cu documente şi arhivarea lor;
 6. administrarea jurisdicţiei alternative a arbitrajului în soluţionarea litigiului;
 7. evaluarea, monitorizarea şi conducerea activităţilor desfăşurate în judecata arbitrală;
 8. aptitudinea de percepție a litigiului și capacitatea decizională;
 9. cunoaşterea, aplicarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale, legale şi regulamentare ale părţilor litigante;
 10. redactarea documentelor în procedura arbitrală.

* Promovarea acestui examen condiționează înscrierea ca arbitru în cadrul Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere.

Înscrierea la curs

Înscrierea la curs se efectuează în baza completării formularului de participare și transmiterea acestuia pe e-mail: cameradearbitrajsimediere@gmail.com sau la sediul din mun. Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1. Totodată, este necesară achitarea unui avans în cuantum de 500 lei, la sediul indicat sau prin virament în contul RO83 PIRB 2402 7511 1800 1000, deschis la First Bank S.A., CUI: 26253899.

La înscriere participanții vor transmite prin e-mail următoarele documente scanate: diploma de licență, C.I./B.I., certificat de căsătorie (după caz). 

Tel. birou: 0755.133.833

Cursul se va desfășura în perioada 21 – 29.11.2022, de luni până vineri, atât online, prin intermediul platformei Zoom, cât și cu prezență fizică. 

Programul de formare profesională inițială în domeniul arbitrajului cuprinde elemente de pregătire teoretică – legislație, elemente comparative și jurisprudență arbitrală națională etc., precum și aspecte de ordin practic – joc de roluri, spețe propriu-zise etc., punându-se accent pe pregătirea practică, circa 2/3 din program, secondată de pregătirea teoretică, circa 1/3 din program.

TEMATICA

Programul de formare profesională cuprinde 4 module: 

 1. Procesul de comunicare
  • Conceptul de comunicare
  • Structura comunicării
  • Funcţiile comunicării
  • Formele comunicării
  • Tipuri de comunicare
  • Tehnici şi activităţi de comunicare eficace
  • Competenţe sociale şi civice
  • Uniunea Europeană – noţiuni generale
 1. Metode de rezolvare alternativă a disputelor
  • Prezentare generală
  • Facilitarea
  • Negocierea
  • Concilierea
  • Medierea
  • Arbitrajul
  • Comparaţii şi concluzii
 1. Noţiuni introductive
  • Definiţie
  • Temeiul juridic al arbitrajului în România
  • Natura juridică a arbitrajului
  • Obiectul arbitrajului
  • Convenţia arbitrală
  • Organizarea arbitrajului
  • Tribunalul arbitral
  • Principiile arbitrajului
 1. Procedura arbitrală
  • Sesizarea tribunalului arbitral
  • Judecata arbitrală
  • Cheltuielile arbitrale
  • Hotărârea arbitrală
  • Desfiinţarea hotărârii arbitrale
  • Executarea hotărârii arbitrale
  • Arbitrajul instituţionalizat
  • Etică şi deontologie

Formulare utile – modele orientative

 • 0755.133.833
 • cameradearbitrajsimediere@gmail.com
 • Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1

Taxa de participare:

Valoarea serviciilor de formare este de 1700 lei și include: suportul de curs, materiale informative, taxa de examinare și eliberarea certificatului de absolvire.

Prețul poate varia în funcție de numărul cursanților (un cursant 1700 lei, doi cursanți 3000 lei, trei cursanți 4200 lei).

În virtutea acordului de colaborare încheiat cu Baroul Iași, avocații beneficiază de o reducere de 200 lei!

Pentru studenți, masteranzi, șomeri și pensionari taxa de participare este de 1200 lei! (un cursant 1200 lei, doi cursanți 2000 lei, trei cursanți 2700 lei).

Persoanele care au mai participat la cursuri organizate de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere” beneficiază de o reducere de 200 lei.

Plata cursului se poate efectua înainte de începerea cursului sau în prima săptămână de curs, numerar sau cu ordin de plată.

 • Parcurgerea unui program de formare profesională care îmbină aspectele teoretice şi elemente de practică adaptate contextului economic şi social;
 • Oportunitatea de a exercita o profesie liberală în plină afirmare, în condiţiile în care arbitrajul este o alternativă pentru numeroase tipuri de litigii;
 • Dobândirea aptitudinilor necesare pentru a fi arbitru în cadrul arbitrajului ad-hoc;
 • Posibilitatea de a deveni arbitru în cadrul unei instituții permanente de arbitraj;
 • Posibilitatea de a adera la Camera Jurisdicțională de Arbitraj din România, asociație profesională a arbitrilor la nivel național;
 • Analiza formularelor incidente în procedura arbitrajului;
 • Desfăşurarea de jocuri de rol și dezbaterea unor aspecte diverse, cu înalt grad de dificultate, incidente în procedura arbitrajului;
 • Îndrumare din partea echipei pentru gestionarea primelor cazuri de arbitraj;
 • Acordarea de reduceri pentru participarea ulterioară la alte cursuri de formare profesională a adulţilor organizate şi desfăşurate de Camera de Arbitraj şi Mediere.
Curs acreditat “Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal”

Curs acreditat “Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal”

Curs AUTORIZAT A.N.C. „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal” cod C.O.R. 242231

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere

NOUL REGULAMENT PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Noul Regulament general privind datele cu caracter personalRegulamentul (UE) 679/2016 aprobat de Parlamentul European și Consiliu în 27 aprilie 2016 – impune un set unic de reguli direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, având un impact semnificativ în toate sectoarele de activitate. 

Toate organizațiile care procesează date cu caracter personal sunt obligate să implementeze noile măsuri tehnice și organizatorice menite să asigure o protecție adecvată a datelor personale pe care le prelucrează în cadrul activității lor.

Companiile, agențiile guvernamentale, organizațiile non-profit și alte organizații care oferă bunuri și servicii persoanelor din Uniunea Europeană sau care colectează și analizează date legate de rezidenții Uniunii Europene trebuie să își revizuiască programele actuale de conformitate a protecției datelor, astfel încât să-și identifice problemele și să implementeze modificările în activitatea lor.

Sediu

IAȘI, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, Tr. 1

Site

www.arbitrajsimediere.ro

Telefon

0755.133.833

Facebook

#cameradearbitrajsimediere

CURSURI AUTORIZATE A.N.C. PENTRU OCUPAȚIA „RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL” – Cod C.O.R. 242231

Ca urmare a aplicării directe a GDPR, anumite organizaţii sunt obligate să desemneze un Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal.

Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal este desemnat atât în cadrul organizaţiilor din sectorul public, cât şi a celor din sectorul privat.

În ceea ce priveşte organizaţiile din sectorul privat care nu au obligaţia legală de a desemna un Responsabil,

atât Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

precum şi organismele competente de la nivelul Uniunii Europene cu atribuţii în acest domeniu,

recomandă desemnarea unei astfel de persoane, în considerarea cerinţelor impuse prin GDPR.

DESCRIEREA CURSULUI

Programul de formare profesională tip specializare este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.), are o durată de 180 ore (60 ore teoretice şi 120 ore practice), condiție de înscriere fiind absolvirea de studii superioare cu diplomă de licență.

Sesiunea de instruire se adresează tuturor categoriilor de personal implicat în departamentele de conformitate (și de protecția datelor, acolo unde există) din instituțiile de stat și private care lucrează cu informații cu caracter personal și altor persoane interesate. Participanții vor avea astfel ocazia de a-și îmbunătăți cunoștințele cu privire la protecția datelor cu caracter personal, în cadrul cursului fiind prezentate și explicate prevederile introduse de noul Regulament General privind Protecția Datelor (“GDPR”), corelat cu aspectele existente în practică, pentru a putea fi identificate cele mai bune soluții în vederea aplicării și respectării noilor obligații legale.

ÎNSCRIEREA LA CURS

Înscrierea la curs se efectuează în baza completării formularului de participare și a Declarației privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal și transmiterea acestora pe e-mail la adresa: cameradearbitrajsimediere@gmail.com. La înscriere participanții vor transmite prin e-mail următoarele documente scanate: diploma de licență, C.I./B.I., certificat de naștere, certificat de căsătorie (după caz).

Plata se poate efectua integral sau în 2 rate, înainte de începerea cursului sau în prima săptămână de curs, numerar la sediul Fundației "Camera de Arbitraj și Mediere" din mun. Iași, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1, sau prin virament bancar în contul RO83 PIRB 2402 7511 1800 1000 deschis la First Bank S.A., CIF 26253899.

CERTIFICARE

În urma absolvirii cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea celor 10 competenţe profesionale prevăzute de Standardul ocupaţional pentru ocupaţia de „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal”.

TAXA DE PARTICIPARE

Valoarea serviciilor de formare este de 1200 lei și include: suportul de curs, materiale informative, coffee-break, taxa de examinare și eliberarea certificatului de absolvire. Prețul poate varia în funcție de numărul cursanților (un cursant 1200 lei, doi cursanți 2000 lei, trei cursanți 2700 lei). Persoanele care au mai participat la cursuri organizate de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere” beneficiază de o reducere de 200 lei.

EVALUAREA CURSANȚILOR

Cursanții vor susține examenul de absolvire la o dată stabilită de comun acord, la sediul Fundației „Camera de Arbitraj și Mediere”. Examenul constă într-o probă practică (portofoliu) și un test tip grilă. Nota de absolvire a cursului va fi media aritmetică a celor două probe. Până la data eliberării certificatului de absolvire, cursanții vor primi adeverință de absolvire eliberată de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere”.

La finalul cursului, participanții vor reuși:

 • să cunoască și să înțeleagă clasificarea principalelor tipuri de date cu caracter personal;
 • să înțeleagă drepturile și obligațiile părților implicate în domeniul protecției datelor, respectiv persoana vizată, operatorul de date și persoanele împuternicite de operator;
 • să cunoască rolul unui responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, precum și necesitatea numirii acestuia în diverse tipuri de organizații;
 • să înțeleagă riscurile existente în legătură cu procesarea datelor, precum și modul de evaluare a acestor riscuri;
 • să cunoască măsuri de reducere a riscurilor în procesarea de date personale;
 • să cunoască îndatoririle operatorilor de date în cazul incidentelor de date;
 • să înțeleagă tipurile de răspundere juridică și sancțiunile potențiale la care se expun atât operatorii de date, cât și persoanele împuternicite de aceștia. 

Locații

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere organizează cursuri atât la sediul propriu, cât și în fiecare județ al țării și în Municipiul București, la cerere.

Programul de formare profesională pentru ocupația “Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal” este desfășurat în Iași în perioada 29.09-27.10.2022.

Program

Cursul va fi organizat în Iași în perioada 29.09-27.10.2022.

Durata totală a programului de formare profesională este de 180 ore, din care 60 ore teoretice și 120 ore practice.

Programul de formare profesională este interactiv, adaptat nevoilor participanților, punându-se accentul pe învățarea și aplicarea instrumentelor specifice.

Pentru cei care nu au posibilitatea de a participa la toate orele de curs, stabilim de comun acord un interval orar și o zi în vederea recuperării sau pot veni cu altă grupă.

De ce să alegeți cursurile organizate de Fundația Camera de Arbitraj și Mediere?

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere, organizație neguvernamentală înființată în anul 2009, este un important furnizor de formare profesională, la nivel local și național, desfășurând activități de formare profesională a adulților prin

programe autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, respectiv prin

programe de formare profesională inițială și continuă în domeniul medierii și în domeniul arbitrajului.

TEMATICA

Modulul 1 – Noțiuni introductive cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal (6 ore teorie – 12 ore practică);

Modulul 2 – Drepturile și obligațiile organizației în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare (9 ore teorie – 18 ore practică);

Modulul 3 – Drepturile și obligațiile persoanelor implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare (6 ore teorie – 12 ore practică);

Modulul 4 – Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în care organizația respectă prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, organizarea și utilizarea acestora în cadrul organizației (8 ore teorie – 16 ore practică);

Modulul 5 – Sfera activităților aferente asistenței de specialitate acordate de responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal. Elaborarea planului de lucru al responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal (12 ore teorie – 24 ore practică);

Modulul 6 – Relația cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Instrumente și situații specifice (4 ore teorie – 8 ore practică);

Modulul 7 – Aspecte specifice cu privire la rolul și activitatea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal (7 ore teorie – 14 ore practică);

Modulul 8 – Managementul riscului și securitatea informației (8 ore teorie – 16 ore practică).    

 

 • 0755.133.833
 • cameradearbitrajsimediere@gmail.com
 • Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1
Alegeri Colegiu de Conducere TAJ Iași – Convocator

Alegeri Colegiu de Conducere TAJ Iași – Convocator

Alegerea membrilor Colegiului de Conducere al Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași

CONVOCATOR

În baza Regulamentului privind organizarea și funcționarea Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași, se convoacă Adunarea Generală a Arbitrilor la sediul instituției permanente de arbitraj din mun. Iași, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1, jud. Iași, în ziua de miercuri, 20 aprilie 2022, orele 13:00, având următoarea ordine de zi:

 1. Încetarea mandatului membrilor Colegiului de conducere al Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași;
 2. Alegerea noilor membri ai Colegiului de conducere al Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași pentru perioada 2022 – 2026.

Potrivit art. 9 alin. (1) din Regulamentul mai sus-menționat, „Colegiul de conducere al TAJ este format dintr-un număr impar de membri și este compus din președinte, vicepreședinte și 3 membri, aleși prin vot de către Adunarea Generală a Arbitrilor”.

Persoanele care doresc să facă parte din Colegiul de conducere al Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere, vor depune Cererea de candidatură cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru Adunarea Generală a Arbitrilor.  

Președinte,

LUPU Geta

 

Curs “Mediator” Iasi – acreditat de Consiliul de Mediere

Curs “Mediator” Iasi – acreditat de Consiliul de Mediere

Curs „Mediator” – cod COR 243202 Acreditat de Consiliul de Mediere

Program de formare inițială în domeniul medierii „Medierea-metodă alternativă de soluționare a conflictelor” Fundația Camera de Arbitraj și Mediere

Fundația ,,Camera de Arbitraj și Mediere” a fost autorizată ca furnizor de formare în domeniul medierii de către Consiliul de Mediere din anul 2012

și derulează cursuri de formare iniţială, continuă și de specializare.

Despre mediere

Actul normativ care reglementează medierea și organizarea profesiei de mediator este Legea nr. 192/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Medierea este o alternativă viabilă la sistemul juridic clasic, menită să degreveze instanţele de judecată de numeroase cauze

şi să asigure satisfacerea intereselor părţilor implicate într-un conflict, prezentând numeroase avantaje: timp și costuri reduse, procedură simplificată, confidențială,

posibilitatea părților de a alege, de comun acord, mediatorul la care apelează, data și ora ședinței de mediere,

soluţia conflictului provine de la părţi, acestea fiind cele care decid soluţia amiabilă cea mai avantajoasă şi durabilă pentru conflictul în care se găsesc,

sesiunile de mediere se pot finaliza şi cu înțelegeri parţiale.

Medierea, într-o societate complexă şi cu diferite tipuri de conflicte, reprezintă calea în afara sistemului judiciar spre soluţionarea eficientă, ieftină şi rapidă a disputelor.

Apelând la mediere, părţile nu renunţă la justiţia clasică.

Dacă nu reușesc să îşi soluţioneze conflictul prin mediere, părţile au posibilitatea de a se adresa instanţei de judecată.

Descrierea cursului

Programul de formare profesională tip inițiere este autorizat de Consiliul de Mediere,

condiție de înscriere fiind absolvirea de studii superioare cu diplomă de licență.     

Mediatorul facilitează comunicarea între părțile aflate în conflict, prin menținerea unei atmosfere de respect și neutralitate

în care discuția este focalizată asupra problemelor și nu asupra persoanelor, precum și construirea încrederii în ceea ce privește

posibilitatea de a găsi soluții pentru rezolvarea conflictului în cauză.

Sesiunea de instruire se adresează tuturor categoriilor de profesioniști care doresc autorizarea ca mediator în condițiile legii,

persoanelor care doresc dobândirea de cunoștințe privind medierea pentru dezvoltarea propriei cariere.

Cursul este interactiv, adaptat nevoilor participanților, care vor învăța să administreze procesul de mediere,

punându-se accentul pe învățarea și aplicarea de tehnici și instrumente specifice folosite în mediere.

Sediu

IAȘI, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, Tr. 1

Site

www.arbitrajsimediere.ro

Telefon

0755.133.833

Facebook

#cameradearbitrajsimediere

Evaluarea cursanților

Cursanții vor susține examenul de absolvire la o dată stabilită de comun acord,  la sediul Fundației „Camera de Arbitraj și Mediere”.

Examenul constă într-o probă orală (31 bilete de examen din care fiecare participant extrage câte unul, având un subiect teoretic din materia parcursă și o situație practică)

și un test tip grilă cu 20 întrebări.

Nota de absolvire a cursului va fi media aritmetică a celor două probe.

Până la data eliberării certificatului de absolvire eliberat de către Consiliul de Mediere, cursanții care au absolvit cursul vor primi adeverință de absolvire

eliberată de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere”.

Certificare

În urma absolvirii cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Consiliul de Mediere, însoţit de atestatul de calificare în profesia de mediator

care face dovada dobândirii celor 10 competenţe profesionale prevăzute de Standardul ocupaţional pentru ocupaţia de „Mediator”:

 1. asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii;
 2. facilitarea comunicării între părţi;
 3. operarea cu documente;
 4. planificarea activităţii de rezolvare a conflictului;
 5. analiza conflictului;
 6. analizarea informaţiilor;
 7. culegerea de informaţii;
 8. facilitarea acordului;
 9. încheierea de contracte pentru rezolvarea de conflicte;
 10. redactarea documentelor.  

Locații

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere organizează cursuri atât la sediul propriu, cât și în fiecare județ al țării și în Municipiul București, la cerere.

Programul de formare inițială în domeniul medierii “Medierea-metodă alternativă de soluționare a conflictelor” este desfășurat în Municipiul Iași la sediul din Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1. 

Înscrierea la curs

Înscrierea la curs se realizează prin completarea formularului de înscriere și transmiterea acestuia pe adresa de e-mail: cameradearbitrajsimediere@gmail.com sau la sediul din mun. Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1. Totodată, este necesară achitarea unui avans în cuantum de 500 lei, la sediul indicat sau prin virament în contul RO83PIRB2402751118001000, deschis la First Bank S.A., CUI: 26253899. 

La înscriere participanții vor transmite prin e-mail următoarele documente scanate: diploma de licență, C.I./B.I., certificat de naștere, certificat de căsătorie (după caz).

Persoană de contact: Oana Gherghel – Tel.: 0755.133.833 

Echipă

Veți colabora cu profesioniști cu înaltă pregătire teoretică și practică, cu diferite specializări. Din echipă fac parte formatori acreditați de Consiliul de Mediere.

Program

Cursul va fi organizat în Iași în luna octombrie 2021.

În funcție de disponibilitatea cursanților, programul poate fi stabilit în timpul săptămânii sau în weekend.

TEMATICA PROPUSĂ

Programul de formare profesională cuprinde 5 module: 

 1. Teoria şi analiza conflictelor
  • Definiţie, tipuri şi răspunsuri în conflict
  • Elemente de dinamică a conflictelor
  • Elemente de analiza conflictelor
 2. Rezolvarea alternativă a disputelor
  • Continuumul rezolvării disputelor
  • Metode de rezolvare alternativă a disputelor
  • Comparaţii şi concluzii
  • Rolul celei de-a treia părţi
  • Diferenţa dintre mediere şi alte forme de intervenţie
  • Rezolvarea bazată pe interese
 3. Medierea
  • Teoria şi practica medierii
  • Procesul de mediere
  • Etica mediatorului
 4. Organizarea profesiei de mediator
  • Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare şi atribuţiile Consiliului de Mediere
  • Redactarea de acorduri/contracte conform cerinţelor Legii nr. 192/2006
  • Gestionarea documentelor referitoare la cauzele în care a mediat
  • Confidenţialitatea conform prevederilor legale care vizează activitatea mediatorului
  • Răspunderea profesională şi forme de protecţie
 5. Formulare utilizate în mediere
  • Cerere de deschidere a procedurii de mediere
  • Certificat de informare
  • Contract de pregătire a medierii
  • Invitaţie la mediere
  • Contract de mediere
  • Acord de confidenţialitate
  • Acord de mediere
  • Procese – verbale
 • 0755.133.833
 • cameradearbitrajsimediere@gmail.com
 • Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1

Taxa de participare:

Valoarea serviciilor de formare este de 2000 lei și include: suportul de curs, materiale informative, pauzele de cafea, apa minerală (plată), taxa de examinare.

Pentru studenți, masteranzi, șomeri și pensionari taxa de participare este de 1500 lei!

Persoanele care au mai participat la cursuri organizate de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere” beneficiază de o reducere de 200 lei.

Plata se poate efectua integral sau în 2 rate, înainte de începerea cursului sau în prima săptămână de curs, numerar sau cu ordin de plată.

 • Parcurgerea unui program de formare profesională autorizat de Consiliul de Mediere, care se axează pe multiple situaţii practice;
 • Oportunitatea de a exercita o profesie liberală în plină afirmare, în condiţiile în care medierea este o alternativă pentru numeroase tipuri de conflicte şi litigii;
 • Analiza formularelor incidente în fiecare etapă a procedurii de mediere;
 • Îndrumare în corecta completare a acestor formulare, raportate la diferite studii de caz;
 • Desfăşurarea de jocuri de rol în care fiecare participant are, pe rând, rolul de mediator, parte, observator;
 • Dezbaterea unor aspecte diverse, cu înalt grad de dificultate, incidente în procedura de mediere;
 • Acordarea de consultanţă pentru întocmirea dosarului de autorizare ca mediator;
 • Îndrumare din partea echipei pentru gestionarea primelor cazuri de mediere.
Curs Consilier pentru dezvoltare personală

Curs Consilier pentru dezvoltare personală

FUNDAȚIA CAMERA DE ARBITRAJ ȘI MEDIERE

CURS  CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ

COD C.O.R. 242324 

Ce vei învăța la acest curs?

 • cum să stabilești limite sănătoase
 • să-ți accesezi și valorifici resursele interioare
 • să fii autentic, fără a trăi mereu conform așteptărilor celorlalți
 • cum să gestionezi provocările cotidiene astfel încât echilibrul tău lăuntric să nu fie afectat

Care sunt beneficiile participării la curs?

 • conștientizarea faptului că dispui și poți dobândi abilitățile necesare pentru realizarea a ceea ce îți dorești
 • realizarea faptului că ești responsabil de calitatea propriei vieți prin alegerile făcute
 • descoperi ce anume generează repetarea unor situații nedorite în viața ta

Cum pot folosi ceea ce învăț?

 • informațiile și tehnicile dobândite reprezintă o investiție  ce-ți îmbogățește bagajul experiențial atât la nivel personal cât și profesional
 • aplicațiile practice pot fi utilizate cu succes în activitatea profesională desfășurată în prezent
 • dacă intenționezi să îți schimbi cariera, certificarea autorizată îți permite deschiderea unui cabinet de consiliere

Consilierul pentru dezvoltare personală

Consilierul pentru dezvoltare personală este o persoană neutră, imparţială, care îi susţine pe clienţi în investigarea situaţiilor problemă şi facilitează explorarea soluţiilor potenţiale pentru reglarea eventualelor disfuncţionalităţi induse în plan personal şi în relaţiile socio-profesionale de către o serie de factori perturbatori extrem de variaţi printre care se înscriu: volumul şi complexitatea activităţilor desfăşurate în mod curent, multiplele responsabilităţi asumate în familie şi societate, imprevizibilitatea contextelor de lucru, dinamica schimbărilor şi nevoia continuă de adaptare în situaţii noi, presiunea informaţională etc.

“Educația este cea mai puternică armă ce o putem folosi pentru a schimba lumea.” Nelson Mandela

“Toate visele ni se pot îndeplini dacă avem curajul sa le urmăm.” Walt Disney

“Fă ceea ce poți, cu ceea ce ai, acolo unde ești.” Theodore Roosevelt

DESCRIERE CURS ȘI ACREDITARE

Programul de formare profesională “Consilier pentru dezvoltare personală” – cod C.O.R. 242324 este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) și are o durată de 80 ore, din care 40 teoretice și 40 practice, condiție de înscriere fiind absolvirea învățământului superior finalizat prin examen de licenţă, indiferent de profilul de activitate.

Intervenția specializată a consilierului pentru dezvoltare personală constă în ghidarea, susținerea și încurajarea interlocutorilor, prin intermediul unor tehnici și instrumente specifice, în vederea sondării și relevării propriilor capacități și resurse, a conștientizării punctelor critice din existența proprie și a posibilităților de depășire a situațiilor neconvenabile într-o manieră particularizată, pentru îmbunătățirea calității vieții acestora, progresul în plan individual sau colectiv și realizarea obiectivelor asumate.

În urma absolvirii cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale şi este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea celor 7 competenţe profesionale prevăzute de Standardul ocupaţional pentru ocupaţia de „Consilier pentru dezvoltare personală”. 

Ce include participarea la curs?

Suportul de curs, fișe de lucru ce pot fi utilizate atât individual cât și în cadrul sesiunilor de consiliere, bibliografie, cărți în format PDF, materiale interactive cu tehnici NLP, instrumentar întrebări pe situații specifice.

Cui se adresează?

Pentru obținerea certificatului ANC este necesar ca participanții să fie absolvenți de studii superioare. Studenții care nu au încheiat ciclul de studii pot participa, urmând să susțină examenul când obțin diploma/adeverința de licență.

De asemenea, sunt bineveniți toți cei care doresc să aprofundeze domeniul dezvoltării personale.      

Persoanele interesate pot deveni consilieri pentru dezvoltare personală în urma absolvirii învățământului superior finalizat prin examen de licență, indiferent de profilul de activitate, și a specializării în consiliere pentru dezvoltare personală prin participare la programe de formare profesională continuă a adulților, autorizate conform legii.

Pentru practicarea calificării sunt necesare foarte bune capacități de comunicare, socializare și interrelaționare. O condiție specifică este legată de obligativitatea și, implicit, capacitatea de asigurare a confidențialității privind situațiile clienților.

În ce constă intervenția consilierului pentru dezvoltare personală?

Intervenția specializată a consilierului pentru dezvoltare personală constă în ghidarea, susținerea și încurajarea interlocutorilor, prin intermediul unor tehnici și instrumente specifice, în vederea sondării și relevării propriilor capacități și resurse, a conștientizării punctelor critice din existența proprie și a posibilităților de depășire a situațiilor neconvenabile într-o manieră particularizată, pentru îmbunătățirea calității vieții acestora, progresul în plan individual sau colectiv și realizarea obiectivelor asumate.

Cum poți progresa?

În urma acumulării de experiență și prin continuarea studiilor, consilierul pentru dezvoltare personală se poate orienta spre diverse specializări din domeniul consilierii, comunicării, resurselor umane sau al relațiilor publice.

Cine îl susține?

Andra Ștefan este consilier pentru dezvoltare personală, life-coach, profiler, NLP Practitioner, formator, scriitor și artist plastic. Absolventă a universității de Arte G. Enescu Iași și-a continuat formarea în domeniul dezvoltării personale. Susține workshop-uri, cursuri și ședințe individuale de consiliere și coaching în cadrul cărora include și tehnici de art-therapy.

Sediu

IAȘI, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, Tr. 1

Site

www.arbitrajsimediere.ro

Telefon

0755.133.833

Facebook

#cameradearbitrajsimediere

Locații

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere organizează cursuri atât la sediul propriu, cât și în fiecare județ al țării și în Municipiul București, la cerere.

Programul de formare profesională pentru ocupația “Consilier pentru dezvoltare personală” este desfășurat în județele Neamț și Iași în perioada octombrie-noiembrie 2019. 

Înscrierea la curs

Înscrierea la curs se efectuează în baza completării formularului de participare și transmiterea acestuia pe e-mail: cameradearbitrajsimediere@gmail.com.

La înscriere participanții vor transmite prin e-mail următoarele documente scanate: diploma de licență, C.I./B.I., certificat de naștere, certificat de căsătorie (după caz).

Persoane de contact: Andra Ștefan – Telefon: 0744.571.419

Oana Gherghel – Tel. birou: 0755.133.833

Cursul va fi organizat în Piatra Neamț și Iași în perioada octombrie-noiembrie 2019.

Durata totală a programului de formare profesională este de 80 ore, din care 40 ore teoretice și 40 ore practice. 

Programul de formare profesională este interactiv, adaptat nevoilor participanților, punându-se accentul pe învățarea și aplicarea instrumentelor specifice.

În funcție de disponibilitatea cursanților, programul poate fi stabilit în timpul săptămânii sau în weekend.

Pentru cei care nu au posibilitatea de a participa la toate orele de curs, stabilim de comun acord un interval orar și o zi în vederea recuperării sau pot veni cu altă grupă.

Taxa de participare:

Taxa de participare este de 700 lei. 

Cei care au mai participat la alte cursuri organizate de Fundaţia Camera de Arbitraj si Mediere beneficiază de o reducere de 200 lei.

Plata se poate efectua integral sau în 2 rate, înainte de începerea cursului sau în prima săptămână de curs, numerar sau cu ordin de plată.

 • Organizarea activității proprii
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă în domeniul situațiilor de urgență
 • Dezvoltarea propriei cariere
 • Crearea spațiului de interacțiune cu persoanele consiliate
 • Investigarea situațiilor problemă
 • Explorarea situațiilor potențiale ale situațiilor problemă
 • Consilierea privind modalitățile de dezvoltare personală

Calificarea este necesară pe fondul creșterii complexității cerințelor din toate sectoarele de activitate și a responsabilităților sociale ale indivizilor și, implicit, a presiunilor la care sunt supuse persoanele active care sunt nevoite să facă față unor situații profesionale și de viață solicitante din punct de vedere psihic și fizic.

În contextul existent, se evidențiază necesitatea unor specialiști în consiliere pentru dezvoltare personală, care să exploreze de pe poziții de neutralitate, împreună cu persoanele interesate, aspectele critice ale situațiilor problemă identificate și care să încurajeze stabilirea de către clienți a celor mai bune soluții pentru înlăturarea barierelor, blocajelor și a disfuncționalităților, având ca obiectiv final dezvoltarea personală largă a acestora și progresul în plan profesional.

 • 0744.571.419 / 0755.133.833
 • cameradearbitrajsimediere@gmail.com
 • Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1
Curs Mediator acreditat de Consiliul de Mediere

Curs Mediator acreditat de Consiliul de Mediere

Curs „Mediator” – cod COR 243202 Acreditat de Consiliul de Mediere

Program de formare inițială în domeniul medierii „Medierea-metodă alternativă de soluționare a conflictelor” Fundația Camera de Arbitraj și Mediere

Fundația ,,Camera de Arbitraj și Mediere” a fost autorizată ca furnizor de formare în domeniul medierii de către Consiliul de Mediere din anul 2012

și derulează cursuri de formare iniţială, continuă și de specializare.

Despre mediere

Actul normativ care reglementează medierea și organizarea profesiei de mediator este Legea nr. 192/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Medierea este o alternativă viabilă la sistemul juridic clasic, menită să degreveze instanţele de judecată de numeroase cauze

şi să asigure satisfacerea intereselor părţilor implicate într-un conflict, prezentând numeroase avantaje: timp și costuri reduse, procedură simplificată, confidențială,

posibilitatea părților de a alege, de comun acord, mediatorul la care apelează, data și ora ședinței de mediere,

soluţia conflictului provine de la părţi, acestea fiind cele care decid soluţia amiabilă cea mai avantajoasă şi durabilă pentru conflictul în care se găsesc,

sesiunile de mediere se pot finaliza şi cu înțelegeri parţiale.

Medierea, într-o societate complexă şi cu diferite tipuri de conflicte, reprezintă calea în afara sistemului judiciar spre soluţionarea eficientă, ieftină şi rapidă a disputelor.

Apelând la mediere, părţile nu renunţă la justiţia clasică.

Dacă nu reușesc să îşi soluţioneze conflictul prin mediere, părţile au posibilitatea de a se adresa instanţei de judecată.

Descrierea cursului

Programul de formare profesională tip inițiere este autorizat de Consiliul de Mediere și are o durată de 90 ore,

condiție de înscriere fiind absolvirea de studii superioare cu diplomă de licență.     

Mediatorul facilitează comunicarea între părțile aflate în conflict, prin menținerea unei atmosfere de respect și neutralitate

în care discuția este focalizată asupra problemelor și nu asupra persoanelor, precum și construirea încrederii în ceea ce privește

posibilitatea de a găsi soluții pentru rezolvarea conflictului în cauză.

Sesiunea de instruire se adresează tuturor categoriilor de profesioniști care doresc autorizarea ca mediator în condițiile legii,

persoanelor care doresc dobândirea de cunoștințe privind medierea pentru dezvoltarea propriei cariere.

Cursul este interactiv, adaptat nevoilor participanților, care vor învăța să administreze procesul de mediere,

punându-se accentul pe învățarea și aplicarea de tehnici și instrumente specifice folosite în mediere.

Sediu

IAȘI, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, Tr. 1

Site

www.arbitrajsimediere.ro

Telefon

0755.133.833

Facebook

#cameradearbitrajsimediere

Evaluarea cursanților

Cursanții vor susține examenul de absolvire la o dată stabilită de comun acord,  la sediul Fundației „Camera de Arbitraj și Mediere”.

Examenul constă într-o probă orală (31 bilete de examen din care fiecare participant extrage câte unul, având un subiect teoretic din materia parcursă și o situație practică)

și un test tip grilă cu 20 întrebări.

Nota de absolvire a cursului va fi media aritmetică a celor două probe.

Până la data eliberării certificatului de absolvire eliberat de către Consiliul de Mediere, cursanții care au absolvit cursul vor primi adeverință de absolvire

eliberată de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere”.

Certificare

În urma absolvirii cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Consiliul de Mediere, însoţit de atestatul de calificare în profesia de mediator

care face dovada dobândirii celor 10 competenţe profesionale prevăzute de Standardul ocupaţional pentru ocupaţia de „Mediator”:

 1. asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii;
 2. facilitarea comunicării între părţi;
 3. operarea cu documente;
 4. planificarea activităţii de rezolvare a conflictului;
 5. analiza conflictului;
 6. analizarea informaţiilor;
 7. culegerea de informaţii;
 8. facilitarea acordului;
 9. încheierea de contracte pentru rezolvarea de conflicte;
 10. redactarea documentelor.  

Locații

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere organizează cursuri atât la sediul propriu, cât și în fiecare județ al țării și în Municipiul București, la cerere.

Programul de formare inițială în domeniul medierii “Medierea-metodă alternativă de soluționare a conflictelor” este desfășurat în județele Iași, Vaslui, Botoșani, Neamț, Bacău, Suceava și în Municipiul București

Înscrierea la curs

Înscrierea la curs se efectuează în baza completării formularului de participare și transmiterea acestuia pe e-mail: cameradearbitrajsimediere@gmail.com.

La înscriere participanții vor transmite prin e-mail următoarele documente scanate: diploma de licență, C.I./B.I., certificat de naștere, certificat de căsătorie (după caz).

Persoană de contact: Oana Gherghel – Tel. birou: 0755.133.833

Durata totală a programului de formare profesională este de 90 ore, din care 30 ore teoretice și 60 ore practice.  

Luni-Vineri:

25 – 27 septembrie 2019 (orele 16:00-20:00);

30 septembrie – 02 octombrie 2019 (orele 16:00-20:00);

03 – 04 octombrie 2019 (orele 13:00-17:00);

07 – 09 octombrie 2019 (orele 16:00-20:00);

10 – 11 octombrie 2019 (orele 13:00-17:00).

Weekend:

28 – 29 septembrie 2019 (orele 09:00-16:00);

05 – 06 octombrie 2019 (orele 13:00-19:00);

12 – 13 octombrie 2019 (orele 13:00-19:00).

TEMATICA PROPUSĂ

Programul de formare profesională are o structură de 90 de ore de elemente teoretice şi practice, grupate  în 5 module: 

 1. Teoria şi analiza conflictelor (durată: 16 ore)
  • Definiţie, tipuri şi răspunsuri în conflict
  • Elemente de dinamică a conflictelor
  • Elemente de analiza conflictelor
 2. Rezolvarea alternativă a disputelor (durată: 8 ore)
  • Continuumul rezolvării disputelor
  • Metode de rezolvare alternativă a disputelor
  • Comparaţii şi concluzii
  • Rolul celei de-a treia părţi
  • Diferenţa dintre mediere şi alte forme de intervenţie
  • Rezolvarea bazată pe interese
 3. Medierea (durată: 50 ore)
  • Teoria şi practica medierii
  • Procesul de mediere
  • Etica mediatorului
 4. Organizarea profesiei de mediator (durată: 8 ore)
  • Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare şi atribuţiile Consiliului de Mediere
  • Redactarea de acorduri/contracte conform cerinţelor Legii nr. 192/2006
  • Gestionarea documentelor referitoare la cauzele în care a mediat
  • Confidenţialitatea conform prevederilor legale care vizează activitatea mediatorului
  • Răspunderea profesională şi forme de protecţie
 5. Formulare utilizate în mediere (durată: 8 ore)
  • Cerere de deschidere a procedurii de mediere
  • Certificat de informare
  • Contract de pregătire a medierii
  • Invitaţie la mediere
  • Contract de mediere
  • Acord de confidenţialitate
  • Acord de mediere
  • Procese – verbale
 • 0755.133.833
 • cameradearbitrajsimediere@gmail.com
 • Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1

Taxa de participare:

Valoarea serviciilor de formare este de 2000 lei și include: suportul de curs, materiale informative, pauzele de cafea, apa minerală (plată).

Pentru studenți, masteranzi, șomeri și pensionari taxa de participare este de 1500 lei!

Persoanele care au mai participat la cursuri organizate de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere” beneficiază de o reducere de 200 lei.

Prețul poate fi negociat în funcție de numărul cursanților  (un cursant 2000 lei, doi cursanți 3500 lei, trei cursanți 4500 lei), în funcție de posibilitățile și disponibilitatea dumneavoastră.

Plata se poate efectua integral sau în 2 rate, înainte de începerea cursului sau în prima săptămână de curs, numerar sau cu ordin de plată.

 • Parcurgerea unui program de formare profesională autorizat de Consiliul de Mediere, care se axează pe multiple situaţii practice;
 • Oportunitatea de a exercita o profesie liberală în plină afirmare, în condiţiile în care medierea este o alternativă pentru numeroase tipuri de conflicte şi litigii;
 • Analiza formularelor incidente în fiecare etapă a procedurii de mediere;
 • Îndrumare în corecta completare a acestor formulare, raportate la diferite studii de caz;
 • Desfăşurarea de jocuri de rol în care fiecare participant are, pe rând, rolul de mediator, parte, observator;
 • Dezbaterea unor aspecte diverse, cu înalt grad de dificultate, incidente în procedura de mediere;
 • Acordarea de consultanţă pentru întocmirea dosarului de autorizare ca mediator;
 • Îndrumare din partea echipei pentru gestionarea primelor cazuri de mediere.
Curs “Mediator” Iași

Curs “Mediator” Iași

Curs „Mediator” – cod COR 243202 Acreditat de Consiliul de Mediere

Program de formare inițială în domeniul medierii „Medierea-metodă alternativă de soluționare a conflictelor” Fundația Camera de Arbitraj și Mediere

Medierea

 

Fundația ,,Camera de Arbitraj și Mediere” a fost autorizată ca furnizor de formare în domeniul medierii de către Consiliul de Mediere din anul 2012

și derulează cursuri de formare iniţială, continuă și de specializare.

Actul normativ care reglementează medierea și organizarea profesiei de mediator este Legea nr. 192/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Medierea este o alternativă viabilă la sistemul juridic clasic, menită să degreveze instanţele de judecată de numeroase cauze

şi să asigure satisfacerea intereselor părţilor implicate într-un conflict, prezentând numeroase avantaje: timp și costuri reduse, procedură simplificată, confidențială,

posibilitatea părților de a alege, de comun acord, mediatorul la care apelează, data și ora ședinței de mediere,

soluţia conflictului provine de la părţi, acestea fiind cele care decid soluţia amiabilă cea mai avantajoasă şi durabilă pentru conflictul în care se găsesc,

sesiunile de mediere se pot finaliza şi cu înțelegeri parţiale.

Medierea, într-o societate complexă şi cu diferite tipuri de conflicte, reprezintă calea în afara sistemului judiciar spre soluţionarea eficientă, ieftină şi rapidă a disputelor.

Apelând la mediere, părţile nu renunţă la justiţia clasică.

Dacă nu reușesc să îşi soluţioneze conflictul prin mediere, părţile au posibilitatea de a se adresa instanţei de judecată.

Descrierea cursului

Programul de formare profesională tip inițiere este autorizat de Consiliul de Mediere și are o durată de 90 ore,

condiție de înscriere fiind absolvirea de studii superioare cu diplomă de licență.     

Mediatorul facilitează comunicarea între părțile aflate în conflict, prin menținerea unei atmosfere de respect și neutralitate

în care discuția este focalizată asupra problemelor și nu asupra persoanelor, precum și construirea încrederii în ceea ce privește

posibilitatea de a găsi soluții pentru rezolvarea conflictului în cauză.

Sesiunea de instruire se adresează tuturor categoriilor de profesioniști care doresc autorizarea ca mediator în condițiile legii,

persoanelor care doresc dobândirea de cunoștințe privind medierea pentru dezvoltarea propriei cariere.

Cursul este interactiv, adaptat nevoilor participanților, care vor învăța să administreze procesul de mediere,

punându-se accentul pe învățarea și aplicarea de tehnici și instrumente specifice folosite în mediere.

Sediu

IAȘI, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, Tr. 1

Site

www.arbitrajsimediere.ro

Telefon

0755.133.833

Facebook

#cameradearbitrajsimediere

Evaluarea cursanților

Cursanții vor susține examenul de absolvire la o dată stabilită de comun acord,  la sediul Fundației „Camera de Arbitraj și Mediere”.

Examenul constă într-o probă orală (31 bilete de examen din care fiecare participant extrage câte unul, având un subiect teoretic din materia parcursă și o situație practică)

și un test tip grilă cu 20 întrebări.

Nota de absolvire a cursului va fi media aritmetică a celor două probe.

Până la data eliberării certificatului de absolvire eliberat de către Consiliul de Mediere, cursanții care au absolvit cursul vor primi adeverință de absolvire

eliberată de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere”.

Certificare

În urma absolvirii cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Consiliul de Mediere, însoţit de suplimentul descriptiv

care atestă dobândirea celor 10 competenţe profesionale prevăzute de Standardul ocupaţional pentru ocupaţia de „Mediator”:

 1. asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii;
 2. facilitarea comunicării între părţi;
 3. operarea cu documente;
 4. planificarea activităţii de rezolvare a conflictului;
 5. analiza conflictului;
 6. analizarea informaţiilor;
 7. culegerea de informaţii;
 8. facilitarea acordului;
 9. încheierea de contracte pentru rezolvarea de conflicte;
 10. redactarea documentelor.  

Înscrierea la curs

Înscrierea la curs se efectuează în baza completării formularului de participare și transmiterea acestuia pe e-mail: cameradearbitrajsimediere@gmail.com.

La înscriere participanții vor transmite prin e-mail următoarele documente scanate: diploma de licență, C.I./B.I., certificat de naștere, certificat de căsătorie (după caz).

Persoană de contact: Oana Gherghel – Tel. birou: 0755.133.833

Durata totală a programului de formare profesională este de 90 ore, din care 30 ore teoretice și 60 ore practice.  

Luni-Vineri (orele 16:00-20:00):

04 – 05 iulie 2019;

08 – 12 iulie 2019;

15 – 19 iulie 2019;

22 iulie 2019.

Weekend (orele 10:00-16:00):

06 – 07 iulie 2019;

13 – 14 iulie 2019;

20 – 21 iulie 2019.

TEMATICA PROPUSĂ

Programul de formare profesională are o structură de 90 de ore de elemente teoretice şi practice, grupate  în 5 module: 

 1. Teoria şi analiza conflictelor (durată: 16 ore)
  • Definiţie, tipuri şi răspunsuri în conflict
  • Elemente de dinamică a conflictelor
  • Elemente de analiza conflictelor
 2. Rezolvarea alternativă a disputelor (durată: 8 ore)
  • Continuumul rezolvării disputelor
  • Metode de rezolvare alternativă a disputelor
  • Comparaţii şi concluzii
  • Rolul celei de-a treia părţi
  • Diferenţa dintre mediere şi alte forme de intervenţie
  • Rezolvarea bazată pe interese
 3. Medierea (durată: 50 ore)
  • Teoria şi practica medierii
  • Procesul de mediere
  • Etica mediatorului
 4. Organizarea profesiei de mediator (durată: 8 ore)
  • Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare şi atribuţiile Consiliului de Mediere
  • Redactarea de acorduri/contracte conform cerinţelor Legii nr. 192/2006
  • Gestionarea documentelor referitoare la cauzele în care a mediat
  • Confidenţialitatea conform prevederilor legale care vizează activitatea mediatorului
  • Răspunderea profesională şi forme de protecţie
 5. Formulare utilizate în mediere (durată: 8 ore)
  • Cerere de deschidere a procedurii de mediere
  • Certificat de informare
  • Contract de pregătire a medierii
  • Invitaţie la mediere
  • Contract de mediere
  • Acord de confidenţialitate
  • Acord de mediere
  • Procese – verbale
 • 0755.133.833
 • cameradearbitrajsimediere@gmail.com
 • Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1

Taxa de participare:

Valoarea serviciilor de formare este de 1500 lei și include: suportul de curs, materiale informative, pauzele de cafea, apa minerală (plată).

Pentru studenți, masteranzi, șomeri și pensionari taxa de participare este de 1000 lei!

Persoanele care au mai participat la cursuri organizate de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere” beneficiază de o reducere de 200 lei.

Prețul poate fi negociat în funcție de numărul cursanților  (un cursant 1500 lei, doi cursanți 2500 lei, trei cursanți 3000 lei), în funcție de posibilitățile și disponibilitatea dumneavoastră.

Plata cursului se poate efectua înainte de începerea cursului sau în prima săptămână de curs, numerar sau cu ordin de plată.

 • Parcurgerea unui program de formare profesională autorizat de Consiliul de Mediere, care se axează pe multiple situaţii practice;
 • Oportunitatea de a exercita o profesie liberală în plină afirmare, în condiţiile în care medierea este o alternativă pentru numeroase tipuri de conflicte şi litigii;
 • Analiza formularelor incidente în fiecare etapă a procedurii de mediere;
 • Îndrumare în corecta completare a acestor formulare, raportate la diferite studii de caz;
 • Desfăşurarea de jocuri de rol în care fiecare participant are, pe rând, rolul de mediator, parte, observator;
 • Dezbaterea unor aspecte diverse, cu înalt grad de dificultate, incidente în procedura de mediere;
 • Acordarea de consultanţă pentru întocmirea dosarului de autorizare ca mediator;
 • Îndrumare din partea echipei pentru gestionarea primelor cazuri de mediere.
Curs protecția datelor Iași

Curs protecția datelor Iași

Curs AUTORIZAT A.N.C. „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal” cod C.O.R. 242231

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere

NOUL REGULAMENT PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 Mai 2018, Noul Regulament general privind datele cu caracter personalRegulamentul (UE) 679/2016 aprobat de Parlamentul European și Consiliu în 27 aprilie 2016

a înlocuit Directiva 95/46/CE, actele legislative din statele membre prin care aceasta fusese implementată și, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001.

Drept urmare, toate organizațiile care procesează date cu caracter personal sunt obligate să implementeze noile măsuri tehnice și organizatorice

menite să asigure o protecție adecvată a datelor personale pe care le prelucrează în cadrul activității lor.

Regulamentul General de Protecție a Datelor Personale impune un set unic de reguli direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene,

având un impact semnificativ în toate sectoarele de activitate.

Sediu

IAȘI, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, Tr. 1

Site

www.arbitrajsimediere.ro

Telefon

0755.133.833

Facebook

#cameradearbitrajsimediere

CURSURI AUTORIZATE A.N.C. PENTRU OCUPAȚIA „RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL” – Cod C.O.R. 242231

Ca urmare a aplicării directe a GDPR, anumite organizaţii sunt obligate să desemneze un Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal.

Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal este desemnat atât în cadrul organizaţiilor din sectorul public, cât şi a celor din sectorul privat.

În ceea ce priveşte organizaţiile din sectorul privat care nu au obligaţia legală de a desemna un Responsabil,

atât Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

precum şi organismele competente de la nivelul Uniunii Europene cu atribuţii în acest domeniu,

recomandă desemnarea unei astfel de persoane, în considerarea cerinţelor impuse prin GDPR.

DESCRIEREA CURSULUI

Programul de formare profesională tip specializare este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.), are o durată de 180 ore (60 ore teoretice şi 120 ore practice), condiție de înscriere fiind absolvirea de studii superioare cu diplomă de licență.

Sesiunea de instruire se adresează tuturor categoriilor de personal implicat în departamentele de conformitate (și de protecția datelor, acolo unde există) din instituțiile de stat și private care lucrează cu informații cu caracter personal și altor persoane interesate. Participanții vor avea astfel ocazia de a-și îmbunătăți cunoștințele cu privire la protecția datelor cu caracter personal, în cadrul cursului fiind prezentate și explicate prevederile introduse de noul Regulament General privind Protecția Datelor (“GDPR”), corelat cu aspectele existente în practică, pentru a putea fi identificate cele mai bune soluții în vederea aplicării și respectării noilor obligații legale.

ÎNSCRIEREA LA CURS

Înscrierea la curs se efectuează în baza completării formularului de participare și transmiterea acestuia pe e-mail : cameradearbitrajsimediere@gmail.com. La înscriere participanții vor transmite prin e-mail următoarele documente scanate: diploma de licență, C.I./B.I., certificat de naștere, certificat de căsătorie (după caz).

Persoană de contact: Oana Gherghel – Tel: 0755.133.833 / 0747.894.018 cameradearbitrajsimediere@gmail.com

Bonus: o ședință de consiliere gratuită cu dra Andra Ștefan - consilier pentru dezvoltare personală, life-coach, profiler și NLP Practitioner. În plus, primiți cadou materiale pentru dezvoltarea dvs. personală și profesională!

CERTIFICARE

În urma absolvirii cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educaţiei Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea celor 10 competenţe profesionale prevăzute de Standardul ocupaţional pentru ocupaţia de „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal”.

TAXA DE PARTICIPARE

Valoarea serviciilor de formare este de 1700 lei și include: suportul de curs, materiale informative, pauzele de cafea, apa minerală (plată). Persoanele care au mai participat la cursuri organizate de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere” beneficiază de o reducere de 200 lei. Prețul poate fi negociat în funcție de numărul cursanților (un cursant 1700 lei, doi cursanți 2900 lei, trei cursanți 3600 lei), în funcție de posibilitățile și disponibilitatea dumneavoastră. Plata cursului se poate efectua înainte de începerea cursului sau în prima săptămână de curs, numerar sau cu ordin de plată.

EVALUAREA CURSANȚILOR

Cursanții vor susține examenul de absolvire la o dată stabilită de comun acord, la sediul Fundației „Camera de Arbitraj și Mediere”. Examenul constă într-o probă practică (portofoliu) și un test tip grilă. Nota de absolvire a cursului va fi media aritmetică a celor două probe. Până la data eliberării certificatului de absolvire eliberat de către A.N.C., cursanții care au absolvit cursul vor primi adeverință de absolvire eliberată de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere”.

Durata totală a programului de formare profesională este de 180 ore, din care 60 ore teoretice și 120 ore practice.  

Perioada teoretică este structurată astfel:

Luni-Vineri (orele 16:00-20:00):

13 – 17 mai 2019;

20 – 24 mai 2019;

27 – 29 mai 2019.

Sâmbătă (orele 10:00-14:00):

18 mai 2019;

25 mai 2019;

Perioada practică se desfășoară între

30 mai – 21 iunie 2019.

TEMATICA PROPUSĂ

Modulul 1 – Noțiuni introductive cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal (6 ore teorie – 12 ore practică);

Modulul 2 – Drepturile și obligațiile organizației în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare (9 ore teorie – 18 ore practică);

Modulul 3 – Drepturile și obligațiile persoanelor implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare (6 ore teorie – 12 ore practică);

Modulul 4 – Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în care organizația respectă prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, organizarea și utilizarea acestora în cadrul organizației (8 ore teorie – 16 ore practică);

Modulul 5 – Sfera activităților aferente asistenței de specialitate acordate de responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal. Elaborarea planului de lucru al responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal (12 ore teorie – 24 ore practică);

Modulul 6 – Relația cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Instrumente și situații specifice (4 ore teorie – 8 ore practică);

Modulul 7 – Aspecte specifice cu privire la rolul și activitatea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal (7 ore teorie – 14 ore practică);

Modulul 8 – Managementul riscului și securitatea informației (8 ore teorie – 16 ore practică).    

 

De ce să alegeți cursurile organizate de Fundația Camera de Arbitraj și Mediere?

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere, organizație non-guvernamentală înființată în anul 2009, este un important furnizor de formare profesională, la nivel local și național,

desfășurând activități de formare profesională a adulților concentrate pe 4 direcții:

formarea profesională în domeniile prioritare pentru administrația publică,

formarea profesională a adulților prin programe de formare profesională autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, respectiv

programe de formare profesională inițială și continuă în domeniul medierii și în domeniul arbitrajului.

 • 0755.133.833
 • cameradearbitrajsimediere@gmail.com
 • Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1