Cursuri Arbitraj

Arbitraj și Mediere > Cursuri Arbitraj

CURSURI DE ARBITRAJ

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere Iași

Definit de art. 541 din Codul de procedură civilă ,,o jurisdicţie alternativă având caracter privat”, arbitrajul este o modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor patrimoniale în care părţile, în urma unei convenţii formale, se supun deciziei unei terţe părţi numită arbitru, în urma unei proceduri judiciare din care rezultă o hotărâre definitivă şi executorie.

Procedura arbitrajului este reglementată în art. 541-621 din Codul de procedură civilă. Arbitrul trebuie să contribuie la apărarea prestigiului justiţiei, la asigurarea transparenţei şi a încrederii cetăţeanului în autoritatea arbitrajului. De asemenea, trebuie să manifeste competenţă, imparţialitate şi celeritate, fiind obligat să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii justiţiabililor ori prestigiului profesiei.

Arbitrul are obligaţia de a nu dezvălui sau folosi pentru alte scopuri decât cele legate de exercitarea profesiei informaţiile obţinute pe parcursul desfăşurării activităţii profesionale. Trebuie să fie obiectiv şi să respecte fără nicio discriminare drepturile şi garanţiile procesuale ale tuturor părţilor. Programul de formare profesională are o durată de 80 de ore de elemente teoretice şi practice, condiție de înscriere fiind absolvirea de studii superioare cu diplomă de licență în domeniul juridic.

În urma absolvirii cursului se eliberează un certificat de absolvire însoţit de anexa care atestă dobândirea următoarelor competenţe profesionale: - limbaj oficial; - competenţe sociale şi civice; - perfecţionarea profesională; - capacitatea de a asigura condiţiile necesare desfăşurării arbitrajului; - operarea cu documente şi arhivarea lor; - administrarea jurisdicţiei alternative a arbitrajului în soluţionarea litigiului pe baza înscrisurilor şi audierea părţilor în conformitate cu reglementările în vigoare; - evaluarea, monitorizarea şi conducerea activităţilor desfăşurate în judecata arbitrală; - analizarea litigiului şi capacitatea decizională; - cunoaşterea, aplicarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale, legale şi regulamentare ale părţilor litigante; - redactarea documentelor în procedura arbitrală.

Absolvenții cursului au ulterior posibilitatea de a se înscrie pe lista de arbitri ai Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere. Exercitarea profesiei de arbitru este compatibilă cu orice altă activitate sau profesie, cu excepţia incompatibilităţilor prevăzute prin legi speciale.

Taxa de participare este de 1700 lei.

Beneficiile înscrierii la curs: - parcurgerea unui program de formare profesională care îmbină aspectele teoretice şi elemente de practică adaptate contextului economic şi social; - oportunitatea de a exercita o profesie liberală în plină afirmare; - dobândirea aptitudinilor necesare pentru a fi arbitru în cadrul arbitrajului ad-hoc; - posibilitatea de a deveni arbitru în cadrul unei instituții permanente de arbitraj; - posibilitatea de a adera la Camera Jurisdicțională de Arbitraj din România, asociație profesională a arbitrilor la nivel național; - îndrumare din partea echipei pentru gestionarea primelor cazuri de arbitraj. ​