Recuperarea debitelor: mediere/arbitraj?

Arbitraj și Mediere > Our news > Noutăți Arbitraj > Recuperarea debitelor: mediere/arbitraj?
Recuperarea debitelor: mediere/arbitraj?

Recuperarea sumelor de bani datorate de debitori

0755.133.833

În practică întâlnim un număr mare de situații în care un creditor, persoană fizică sau juridică, urmare a notificărilor sau altor demersuri,

spre exemplu medierea, nu reușește pe cale amiabilă să recupereze suma de bani datorată de către debitorul său, persoană fizică sau juridică.  

Situația de fapt

La data de 02.08.2018, numita SG, în calitate de medic titular reprezentant al Cabinetului Medical Individual „DR. SG”, a solicitat prin

Cererea de deschidere a procedurii de mediere nr. 274, inițierea medierii ca modalitate legală de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă

cu privire la neachitarea sumelor restante pentru perioada februarie 2017-iunie 2018, în cuantum de 1200 euro, datorate pentru serviciile medicale prestate conform

Contractului de prestări servicii autentificat la data de 27 octombrie 2016 la SPN CS & Asociații.

Pentru aceasta a solicitat mediatorului autorizat să invite la mediere pe numita CE, domiciliată în mun. Iași, str. Gheorghe Lazăr nr. 50,

bl. F5, ap. 2, jud. Iași, având nr. tel: 0722.133.845, la data de 14.08.2018, orele 12:00, la sediul Biroului de mediator,

termen pe care partea solicitantă l-a primit în cunoștință. Urmare a solicitării numitei SG, mediatorul a transmis celeilalte părți, prin scrisoare recomandată,

cu confirmare de primire, invitația de a se prezenta la data și ora fixate în vederea purtării unor discuții amiabile pentru ajungerea la o înțelegere.

Procedura

Părțile aflate în conflict s-au prezentat la mediator, au acceptat procedura medierii și au semnat împreună cu mediatorul autorizat contractul de mediere.

Prin metode și tehnici specifice utilizate de către mediator, bazate pe comunicare, negociere și care servesc exclusiv intereselor legitime şi

obiectivelor urmărite de părţile aflate în conflict, acestea au cooperat și au ajuns la o înțelegere în ceea ce privește achitarea sumelor restante.

Procedura de mediere s-a finalizat prin încheierea unei înţelegeri între părţi în urma soluţionării conflictului, iar mediatorul a redactat acordul scris,

în care au fost inserate toate clauzele consimţite de către părți, respectiv: ,,diferența de preț pe care o datorează numita CE,

în calitate de beneficiar al serviciilor medicale efectuate în baza contractului de prestări servicii, urmează a fi achitată în 6 rate lunare,

în valoare de 200 euro fiecare, transformați în lei la cursul BNR din ziua plății, începând cu 14.08.2018 și până la 14.02.2019,

la data de 25 a fiecărei luni pentru luna în curs, prin virament bancar în contul menționat al prestatorului.

În cazul neplății uneia din rate, prezentul acord de mediere încetează de drept, numita CE urmând a achita integral diferența de preț, într-o singură tranșă.

Numita CE se obligă la cele menționate anterior, iar numita SG, în calitate de medic titular reprezentant al Cabinetului Medical Individual ,,DR. SG”,

acceptă această modalitate de plată”.

La închiderea procedurii de mediere mediatorul a întocmit procesul-verbal de închidere a medierii, semnat de către acesta şi de părți, care au primit câte un exemplar original.

Apelarea la procedura arbitrajului

Ulterior reușitei înregistrate și recuperării debitului, numita SG în calitate de medic titular reprezentant al cabinetului său medical,

s-a adresat biroului de mediator cu o nouă cerere de deschidere a procedurii de mediere pentru recuperarea sumelor restante aferente perioadei aprilie 2017-decembrie 2018,

în cuantum de 2600 euro, datorate pentru serviciile medicale prestate conform Contractului de prestări servicii autentificat la data de 10 ianuarie 2017.

Partea solicitantă a furnizat mediatorului datele necesare contactării celeilalte părţi, numita AR, căreia i s-a transmis prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire,

invitația de a se prezenta la data și ora fixate în vederea purtării unor discuții amiabile pentru ajungerea la o înțelegere.

Numita AR nu a răspuns invitaţiei, la data fixată prezentându-se doar partea solicitantă. Mediatorul, la cererea acesteia, a mai transmis o invitaţie scrisă,

 în vederea informării şi acceptării medierii, stabilind un nou termen, însă partea invitată nu s-a prezentat de două ori la rând

la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere.

În contractul de prestări servicii, la capitolul 12 intitulat „Litigii” era inserată o clauză compromisorie, care reprezintă condiţia preliminară a organizării arbitrajului,

a investirii valabile a tribunalului arbitral cu soluţionarea litigiului dedus judecăţii: ,,orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest înscris (..)

se va soluționa prin arbitraj de către Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere,

în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei instituții permanente de arbitraj. (..) Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie.

Astfel, numita SG a apelat la procedura arbitrajului pentru a recupera sumele de bani datorate de AR.

În cadrul procesului arbitral există posibilitatea introducerii probelor de către părţi, iar aprecierea acestora se va face de către tribunalul arbitral potrivit intimei convingeri. Fiecare dintre părţi are sarcina să dovedească faptele pe care îşi întemeiază în litigiu pretenţia sau apărarea. De asemenea, tribunalul arbitral poate dispune administrarea oricăror probe prevăzute de lege. 

Potrivit art. 1165 C.civ., ,,obligațiile izvorăsc din contract (…) precum și din orice alt act sau fapt de care legea leagă nașterea unei obligații”.

Conform prevederilor art. 1270 alin. (1) C.civ., ,,contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante”.

Fiecare este obligat, prin contractul pe care îl încheie, la fel ca atunci când obligaţia i-ar fi impusă prin lege.

Cu alte cuvinte, contractul este legea părţilor, fiind ţinute să-l respecte întocmai, potrivit adagiului latin pacta sunt servanda.

Principala semnificaţie a principiului forţei obligatorii a contractului este aceea că părţile sunt obligate să execute întocmai toate prestaţiile la care s-au îndatorat.

Executarea trebuie să aibă loc la termenele şi în condiţiile stabilite. Creditorul are dreptul să utilizeze toate mijloacele juridice oferite de lege

pentru a obţine executarea în natură a prestaţiilor ce i se datorează de către debitor. Când executarea în natură este nerealizabilă,

obligaţia debitorului se transformă în daune-interese, angajându-se răspunderea lui contractuală.

Nerespectarea obligaţiei de a executa întocmai contractul presupune o neexecutare. Pentru a putea vorbi de o încălcare a principiului forţei obligatorii

a contractului este necesar să avem de a face cu o neexecutare ilicită sau, mai precis, în terminologia actuală a codului, fără justificare.

Pronunțarea hotărârii arbitrale

În speţă, reclamanta şi-a îndeplinit obligaţia contractuală prestând serviciile medicale la care s-a obligat prin contract, la termenul convenit,

în condițiile și calitatea cerută de client, însă pârâtul beneficiar nu a achitat prețul serviciilor specificate în contractul de prestări,

nesocotind obligațiile sale, dar și drepturile contractuale ale reclamantei.

Având în vedere actele și lucrările dosarului, probatoriul administrat în prezenta cauză, prevederile contractului de prestări servicii medicale și dispozițiile legale invocate,  

tribunalul arbitral reține acțiunea reclamantei ca fiind întemeiată.

Într-un termen foarte scurt judecata arbitrală s-a finalizat prin pronunțarea unei hotărâri arbitrale, definitivă și obligatorie pentru părți, conform art. 606 C.pr.civ.

Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu și se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească potrivit art. 615 C.pr.civ.

Fiind definitivă, hotărârea arbitrală a fost înaintată unui executor judecătoresc care a procedat de îndată la punerea în executare a acesteia,

creditorul recuperându-și sumele de bani datorate de către debitoarea AR conform contractului de prestări servicii medicale.

Lasă un răspuns