Validarea membrilor Consiliului de mediere 2019

Arbitraj și Mediere > Our news > Noutăți Mediere > Validarea membrilor Consiliului de mediere 2019
Validarea membrilor Consiliului de mediere 2019

Procedura de alegere și validare a membrilor Consiliului de mediere pentru mandatul 2019-2023

Perioada 02.03 – 03.03.2019 (Turul I)

Condiții de participare la alegeri a mediatorilor autorizați cu drept de vot

La alegeri pot participa mediatorii autorizați nesuspendați din exercitarea profesiei la data exercitării dreptului de vot și care nu sunt inactivi în sensul Statutului profesiei de mediator.

Mediatorii autorizați activi care îndeplinesc condițiile de mai sus sunt înscriși în lista mediatorilor cu drept de vot și pot vota pentru alegerea membrilor Consiliului de mediere.

Organizarea şi desfăşurarea procesului de vot în fiecare judeţ

Organele de conducere ale corpurilor profesionale ale mediatorilor (reprezentanţii) au atribuţii de organizare şi desfăşurare a procesului de vot în fiecare judeţ.

Reprezentanţii corpurilor profesionale ale mediatorilor preiau urnele, buletinele de vot, ştampila de control şi procesele-verbale transmise de către Comisia electorală şi asigură integritatea şi securitatea acestora până în ziua votului inclusiv.

După încheierea votului, reprezentanţii corpurilor profesionale ale mediatorilor expediază către Comisia electorală procesele-verbale, urnele integre şi sigilate, buletinele de vot nefolosite şi ştampila de control.

image_1538903406_91429772

Buletinele de vot

Alegerea membrilor Consiliului de mediere se face pe baza votului exprimat direct și secret, prin completarea unui singur buletin de vot pentru fiecare vot exprimat, depus în urnă.

Urnele de vot se amplasează la locațiile stabilite ca urmare a adoptării hotărârii în acest sens de către Consiliul de mediere.  

Fiecare mediator înscris pe lista de votanți are dreptul să își exprime votul pe un singur buletin de vot, pentru minimum un candidat și maximum nouă candidați pentru fiecare tur de alegeri.

Buletinele de vot se tipăresc în număr egal cu cel al mediatorilor cu drept de vot conform listei finale

(la care se adaugă o marjă de 5% pentru a acoperi eventualele situații de forță majoră) și sunt înseriate.

Votul se consideră valabil exprimat dacă au fost exprimate maximum nouă opțiuni, prin încercuirea numărului înscris în dreptul candidatului sau candidaților înregistrați oficial prin tipărire în buletinul de vot.

Votul nu este valabil exprimat dacă au fost exprimate mai mult de 9 opţiuni pe un buletin de vot sau alte opţiuni decât cele tipărite iniţial în forma oficială a buletinului de vot.

Votul nu este valabil dacă a fost exprimat pe un alt buletin de vot decât cel adoptat prin hotărâre a Consiliului de mediere.

Pentru confirmarea exprimării votului direct și secret la urnă, fiecare mediator care și-a exprimat votul va semna în lista de votanți și va aplica ștampila formei de exercitare a profesiei alături de semnătură.

Orice înscrisuri pe buletinul de vot ce pot conduce la identificarea persoanei care şi-a exprimat votul atrag anularea respectivului buletin de vot.

Modelul urnei de vot din fiecare secție de vot din teritoriu, cu sigiliul aplicat.

Pentru buna desfășurare a procesului de vot este obligatoriu a se respecta următoarele:

Mediatorul care se prezintă la vot este legitimat de către unul dintre membrii comisiei care asigură procesul de votare,

i se indică poziția din tabelul electoral unde acesta va semna și va aplica ștampila de exercitare a profesiei de mediator.

Mediatorului i se înmânează buletinul de vot, unde va trebui să încercuiască numele candidaților (sau candidatului) pe care îi susține / îl susține, fără să mai facă nici un alt semn pe numele candidaților nevotați.

Se consideră buletin valid acel buletin care are încercuit numărul din dreapta numelui unuia sau mai multor candidați, maxim nouă, fără a fi făcute alte adnotări pe buletinul de vot.

Nu s-au trimis liste suplimentare.

Dacă vor exista situații în care un mediator se va afla în altă localitate decât cea în care are declarat sediul profesional și dorește să voteze,

acesta va fi trecut în continuarea mediatorilor existenți în listă, de către președintele comisiei, urmându-se aceeași procedură de legitimare, semnare și aplicare a ștampilei pe listă.

Președintele comisiei de votare va menționa în procesul-verbal pe care îl va întocmi la sfârșitul procesului de votare numărul mediatorilor care au votat suplimentar față de lista existentă.

La validarea voturilor se va ține cont de voturile suplimentare, fiind ușor a se compara cu lista unde a fost mediatorul înregistrat.

 

Încheierea procesului de votare

După încheierea procesului de votare, urnele se sigilează aplicându-se o bandă peste nișa de vot.

Sub banda adezivă va fi aplicată o coală albă pe care vor semna toți membrii comisiei de vot și se va întocmi procesul-verbal cu situația buletinelor care au fost folosite la vot.

De asemenea, se vor consemna și buletinele neutilizate, indicându-se seria și numărul acestora. Dacă sunt în ordine cronologică seriile și numerele, se va indica sub formula  de la…până la…

Buletinele neutilizate se vor pune în plicurile pe care le-a primit fiecare secție de votare și se vor sigila în același mod ca și urnele.

Urnele sigilate, buletinele de vot neutilizate, listele electorale și procesul-verbal încheiat în urma desfășurării alegerilor se pun într-un sac care se sigilează, urmând a fi trimis ramburs către

Consiliul de Mediere (București, Șoseaua Nicolae Titulescu Nr. 88B, Sector 1), prin firma de curierat URGENT CARGUS (Telefon de contact: 021.9282). Plata se face la Consiliul de Mediere.

Procedura de alegere și validare a membrilor Consiliului de mediere

Comisia de validare preia în vederea numărării voturilor exprimate urnele sigilate de la comisia electorală, pe bază de proces verbal.

Urnele cu buletine de vot nu se vor deschide decât după ce au fost recepționate în totalitate.

Desigilarea se face pentru toate urnele de vot înainte de procedura de numărătoare, buletinele de vot fiind analizate, fără a fi deschise, dacă:

corespund din punct de vedere al condițiilor de securitate (elementele distinctive care asigură securitatea buletinului de vot)

și de formă (existența semnăturii mediatorului votant și a ștampilei formei de exercitare a profesiei menționate în Tabloul mediatorilor).

votul-tau-conteaza

Buletinele de vot necorespunzătoare sunt declarate nevalide și vor fi anulate fără a fi deschise pe motivul lipsei elementelor de securizare.

Buletinele de vot astfel anulate sunt introduse într-o urnă special amenajată care va fi sigilată și depusă în spațiul securizat și monitorizat, amenajat la sediul Consiliului de mediere.

Pentru aceste buletine de vot se va întocmi un proces verbal care consemnează numărul total al acestora.

Buletinelor de vot valide din punct de vedere al elementelor de securitate li se îndepărtează partea detașabilă. Partea detașabilă și buletinele de vot propriu-zise se introduc în urne speciale.

Urna privind părțile detașabile va fi sigilată de către comisie și depusă în spațiul securizat și monitorizat, amenajat la sediul Consiliului de mediere.

Pentru aceste părți detașabile ale buletinelor de vot se va întocmi un proces verbal în care se consemnează numărul total al acestora.

După aceste operațiuni, comisia poate recurge la deschiderea urnei care conține buletinele de vot propriu zise și deschiderea buletinelor de vot, numărarea și validarea voturilor.

Comisia de validare a voturilor

În cazul în care perioada de timp alocată în vederea operațiunilor descrise mai sus este insuficientă,

comisia poate decide prelungirea programului de lucru sau amânarea continuării procesului de deschidere, numărare și validare a voturilor pentru ziua imediat următoare.

În acest din urmă caz, comisia va întocmi un proces verbal cu rezultatul parțial al numărătorii și validării, ce va fi semnat de către toți membrii comisiei.

Buletinele de vot rămase nedeschise vor fi reintroduse în urna specială,

ce va fi resigilată și semnată de către fiecare membru al comisiei și depusă în spațiul special amenajat și securizat din cadrul Consiliului de mediere.

Pentru a proceda astfel, comisia este obligată să numere și să valideze toate buletinele de vot deschise până la momentul luării deciziei de întrerupere a procesului de numărare și validare.

La reluarea lucrărilor, comisia verifică integritatea urnei, o deschide, numără buletinele de vot existente în urnă, verifică corespondența acestui număr cu numărul indicat în procesul verbal încheiat în ziua anterioară

și apoi continuă procedurile conform normelor.

Președintele Comisiei de validare a voturilor anunță public rezultatul votului prin publicare pe site-ul Consiliului de mediere.

Voturile exprimate sunt validate și numărate de către Comisia de validare,

care va anunța public numărul de voturi obținute de către fiecare candidat, după întocmirea procesului verbal în care se consemnează rezultatul votului în ordine descrescătoare.

Lista se va afișa și pe site-ul Consiliului de mediere.  

Primii nouă candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puțin de 5% din numărul voturilor valabil exprimate sunt declarați

aleși pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere.

Următorii trei candidați, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, dar nu mai puțin de 5% din numărul total de voturi valabil exprimate, sunt declarați

membri supleanți ai Consiliului de mediere.

Rezultatul alegerilor

Consiliul de mediere ia act de rezultatul alegerilor, publică pe site-ul propriu rezultatul alegerilor transmis de către Comisia electorală și anunță data ședinței de constituire a noului Consiliu de mediere.

În situația în care nu sunt întrunite cumulativ condițiile care asigură constituirea legală a noului consiliu de mediere, respectiv

9 membri titulari și 3 membri supleanți care au obținut un număr de voturi mai mare sau cel puțin egal cu 5% din totalul de voturi valabil exprimate,

se va organiza un nou tur de alegeri, până la completarea componenței legale a Consiliului de mediere.

Rezultatul noului tur de alegeri completează lista anterioară fără să modifice ordinea anterioară a ocupării locurilor de membru în Consiliul de mediere.

În cazul în care calitatea de membru al Consiliului de mediere încetează în timpul exercitării mandatului, locul rămas vacant va fi ocupat de un membru supleant,

în ordinea înscrierii pe lista membrilor supleanți.

Aceste prevederi se aplică și în cazul revocării unui membru al Consiliului de mediere.

Lasă un răspuns