Organizarea alegerilor pentru viitorii membri ai Consiliului de mediere

Arbitraj și Mediere > Our news > Noutăți Mediere > Organizarea alegerilor pentru viitorii membri ai Consiliului de mediere
Organizarea alegerilor pentru viitorii membri ai Consiliului de mediere

Organizarea alegerilor pentru viitorii membri ai Consiliului de mediere

Perioada 02.03 – 03.03.2019 (Turul I) 

31.03.2019 (Turul II)

Organizarea alegerilor pentru viitorii membri ai Consiliului de mediere

În perioada 02.03 – 03.03.2019 (Turul I) / 31.03.2019 (Turul II) vor avea loc alegerile pentru viitorii membri ai Consiliului de Mediere care își vor desfășura activitatea în perioada 2019-2023.

La data de 04.02.2019, Comisia electorală legal constituită a procedat la analiza fiecărui dosar de candidatură din totalul celor 23 dosare depuse, conform Regulamentului privind Alegerile în cadrul Consiliului de Mediere – 2019 și a decis asupra validării candidaturilor.

Din cele 23 dosare de candidatură, un număr de 16 dosare au fost verificate și validate, după cum urmează: Anastase Ileana, Asofronie Constantin, Bădulescu Dorin Valeriu, Carare Adriana, Ionescu Nicoleta, Ioniță Lucreția, Jurcă Angelica Elisabeta, Munteanu Mihai-Iulian, Păcurar Alin Romulus, Pintea Marta Bianca, Rădulescu Dragoș Marian, Sîrbu Daniela Maria, Stancu Anca-Lucia, Șuștac Zeno Daniel, Teslovan Adreana, Vlaicu Rodica.

Fundaţia „Camera de Arbitraj şi Mediere” susține candidatura doamnei CARARE Adriana pentru demnitatea de membru în Consiliul de Mediere, consiliu ce își va desfășura activitatea în perioada 2019-2023.

În ceea ce privește activitatea ca viitor membru al Consiliului de Mediere, doamna Adriana Carare își propune următoarele obiective:

Listă obiective:

 1. Respectarea celor trei principii care guvernează instituția medierii și anume: neutralitate, imparțialitate și confidențialitate.
 2. Promovarea solidarității medierii alături de celelalte profesii liberale prin stabilirea de relații de conlucrare cu alte organizații ale profesiilor liberale atât pe plan național, cât și internațional.
 3. Inițierea unui dialog interprofesional pentru prezentarea corectă a problematicii medierii cu reprezentanții organizațiilor altor profesii: notari, avocați, consilieri juridici, executori judecătorești, magistrați. În acest sens, se vor încheia parteneriate cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Uniunea Națională a Barourilor din România, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și cu alte autorități și instituții publice naționale. Protocoalele încheiate vor avea ca obiectiv asigurarea dialogului și a colaborării între profesia de mediator și instituțiile enunțate, în vederea dezvoltării profesiei de mediator, prin: definirea rolului notarului, avocatului și al consilierului juridic în procedura de mediere, inclusiv introducerea în programa școlară a medierii, cel puțin cu statut de disciplină opțională.

Listă obiective:

 1. Înființarea unei Case de Ajutor Reciproc a Mediatorilor și a unei Case de Pensii a Mediatorilor.
 2. Elaborarea unui ghid de practică unitară de domeniile în care este incidentă medierea, inclusiv un ghid pentru evidența financiar contabilă și arhivarea documentelor incidente activității de mediere.
 3. Promovarea profesiei de mediator și a practicării acesteia prin orice mijloace, cu precădere în mass media.
 4. Asigurarea condițiilor pentru exercitarea profesiei de mediator pe baza liberei inițiative și în condiții de concurență, în conformitate cu dispozițiile legale, cu regulile statutare și cu principiile deontologice.
 5. Identificarea nevoilor mediatorului privind exercitarea profesiei în raport cu sistemul public și sistemul privat.
 6. Implementarea în Codul Deontologic al Mediatorului a dispozițiilor referitoare la asigurarea de răspundere civilă profesională. Această asigurare are drept scop protejarea mediatorului practician în cazul în care este antrenată răspunderea acestuia (asigurarea unor riscuri profesionale).

Listă obiective:

 1. Inițierea de acțiuni pe lângă Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii pentru crearea instituției judecătorului delegat pentru încuviințarea acordurilor de mediere.
 2. Încurajarea practicii privind înfățișarea părților acordului de mediere la instanța de judecată sau la instituția permanentă de arbitraj pentru a cere îndeplinirea procedurilor legale în vederea pronunțării unei hotărâri care să consfințească înțelegerea lor.
 3. Introducerea instituției Mediatorului din oficiu la instanțele de judecată, la parchetele de pe lângă instanțele de judecată și la secțiile de poliție, care să fie plătit prin ajutor public judiciar, pentru persoanele cu venituri reduse.
 4. Implementarea într-un mod eficient și eficace a modificărilor Legii nr. 192/2006 privind medierea și exercitarea profesiei de mediator, așa cum rezultă din decizia Curții Constituționale nr. 560/2018.
 5. Asigurarea unui acces mai bun la justiție, ca parte a politicii României, dar și a Uniunii Europene, de instituire a unui spațiu de libertate, securitate și justiție, prin facilitarea accesului la metode de soluționare a litigiilor atât pe cale judiciară, cât și extrajudiciară.

 

Consiliul de mediere

Consiliul de mediere este un organism autonom, cu personalitate juridică, de interes public, cu atribuții de reglementare și control în domeniul medierii.

Consiliul de mediere este format din 9 (nouă) membri titulari și 3 (trei) membri supleanți, aleși prin vot direct și secret de către mediatorii autorizați cu drept de vot, înscriși în Tabloul mediatorilor.

Alegerea membrilor Consiliului de mediere are loc în condițiile Legii, Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de mediere, a Statutului profesiei de mediator și ale Procedurilor de organizare a alegerilor.

Votul se consideră valabil exprimat dacă au fost exprimate maximum nouă opțiuni, prin încercuirea numărului înscris în dreptul candidatului sau candidaților înregistrați oficial prin tipărire în Buletinul de vot.

Pentru confirmarea exprimării votului direct și secret la urnă, fiecare mediator care și-a exprimat votul va semna în lista de votanți și va aplica ștampila formei de exercitare a profesiei alături de semnătură.

Condiții de participare la alegeri a mediatorilor autorizați

La alegeri pot participa, cu drept de vot, mediatorii care sunt înscriși în Tabloul mediatorilor autorizați, nu a intervenit nici o cauză de suspendare din exercitarea profesiei la data exercitării dreptului de vot și nu este mediator inactiv în sensul art. 26 alin. 3) din Statutul profesiei de mediator.

Alegerea membrilor Consiliului de mediere se face pe baza votului exprimat direct și secret, prin completarea unui singur Buletin de vot pentru fiecare vot exprimat, depus în urnă.

Fiecare mediator înscris pe lista de votanți are dreptul să își exprime votul pe un singur Buletin de vot, pentru minimum un candidat și maximum nouă candidați pentru fiecare tur de alegeri.

Buletinele de vot se tipăresc în număr egal cu cel al mediatorilor cu drept de vot conform listei finale, la care se adaugă o marjă de 5% pentru a acoperi eventualele situații de forță majoră și sunt înseriate.

Procedura de alegere și validare a membrilor Consiliului de mediere (Comisia de validare a voturilor)

Voturile exprimate sunt validate și numărate de către Comisia de validare a voturilor, care va anunța public numărul de voturi obținute de către fiecare candidat, după întocmirea procesului verbal în care se consemnează rezultatul votului în ordine descrescătoare a voturilor obținute. Lista se va afișa și pe site-ul Consiliului de mediere.  

Primii nouă candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puțin de 5% din numărul voturilor valabil exprimate, conform procesului verbal întocmit de către Comisia de validare a voturilor, sunt declarați de aceasta ca fiind aleși pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere.

Următorii trei candidați, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, dar nu mai puțin de 5% din numărul total de voturi valabil exprimate, sunt declarați de către Comisia electorală ca membri supleanți ai Consiliului de mediere.

Consiliul de mediere ia act de rezultatul alegerilor, publică pe site-ul propriu rezultatul alegerilor transmis de către Comisia electorală și anunță data ședinței de constituire a noului Consiliu de mediere.

În situația în care nu sunt întrunite cumulativ condițiile care să asigure constituirea legală a noului consiliu de mediere, respectiv 9 (nouă) membri titulari și 3 (trei) membri supleanți care au obținut un număr de voturi mai mare sau cel puțin egal cu 5% din totalul de voturi valabil exprimate, se va organiza un nou tur de alegeri, până la completarea componenței legale a Consiliului de mediere. Rezultatul noului tur de alegeri completează lista anterioară fără să modifice ordinea anterioară a ocupării locurilor de membru în Consiliul de mediere.

 

Vă îndemnăm să mergeți la vot!

Lasă un răspuns