Jurisprudență în materia arbitrajului

Arbitraj și Mediere > Our news > Noutăți Arbitraj > Jurisprudență în materia arbitrajului
Jurisprudență în materia arbitrajului

Jurisprudență în materia arbitrajului

Acțiune în anularea și radierea incidentelor de plăți din Centrala Incidentelor de Plăți, din Fișierul Național al Persoanelor cu Risc și Fișierul Național de Incidente de Plăți

Obiectul cererii de arbitrare

Prin cererea de arbitrare formulată la data de 29.06.2018, reclamanta S.C. A S.R.L. s-a adresat Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași solicitând:

anularea și radierea incidentului de plată înregistrat în Centrala Incidentelor de Plăți a Băncii Naționale a României la data de 19.06.2018 cu privire la Biletul la Ordin seria STBA6CD nr. 0976234,

respectiv din Fișierul Național de Incidente de Plăți (FNIP) – Fișierul Național de Bilete la Ordin (FNBO) și Fișierul Național al Persoanelor cu Risc (FNPR).

În  motivarea cererii reclamanta a arătat, în esență, că a încheiat Contractul de vânzare-cumpărare nr. 20/31.08.2017, în calitate de cumpărător, cu S.C. RA S.A., în calitate de vânzător, având ca obiect vânzare-cumpărare de oțel beton fasonat.

Situația de fapt

Reclamanta S.C. A S.R.L. a mai arătat că în baza relaţiilor comerciale desfăşurate în realizarea obiectului său de activitate, pentru garantarea achitării unor debite, a emis la data de 21.05.2018 către pârâta S.C. RA S.A. biletul la ordin seria STBA6CD nr. 0976234, în valoare de 68.837,45 lei, scadent la data de 18.06.2018.

La data de 19.06.2018, biletul la ordin menţionat a fost introdus la plată de către societatea pârâtă S.C. RA S.R.L.

Conform cererii nr. 79342 din 19.06.2018 de înscriere a refuzului bancar privind biletul la ordin, emisă de persoana declarantă C. Bank, biletul la ordin a fost prezentat la plată la termen, dar suma de 463,22 lei a fost refuzată la încasare din lipsă parțială de disponibil, S.C. A A.R.L. fiind înscrisă în CIP, în FNIP – FNBO și FNPR.

how-much-are-bank-ceos-paid-we-have-the-answer

Susținerile reclamantei​

S.C. A S.R.L. susține că ulterior înregistrării privind incidentul de plată în CIP, a achitat de îndată pârâtei S.C. RA S.A. diferența de bani aferentă biletului la ordin, emis la data de 21.05.2018 și scadent la data de 18.06.2018.

Societatea reclamantă a precizat că lipsa de disponibil la momentul prezentării biletului la ordin la plată nu îi este imputabilă ori frauduloasă, întrucât:

pe de o parte, reclamanta la rândul său trebuia să primească în contul bancar diverse sume de bani datorate de proprii debitori până la momentul indicat ca scadenţă în BO; plăţile au fost întârziate din motive străine de societate şi pe care nu le putea prevedea,

pe de altă parte, debitele existente între părţi au fost stinse de îndată.

Scop

În raport de înscrierea în CIP, reclamanta a arătat că este de natură a perturba activitatea societăţii prin efectele pe care le are asupra posibilităţii de a mai realiza plăţi prin intermediul instrumentelor de plată.

Societatea are numeroase contracte, iar plăţile ce trebuie efectuate periodic au o valoare considerabilă ce nu poate fi achitată în numerar.

De asemenea, arată că în baza relaţiilor comerciale societatea realizează venituri în funcţie de posibilităţile de plată ale propriilor clienţi, aspect care implică efectuarea de plăţi proprii la anumite termene, în acest sens fiind necesară uzitarea instrumentelor de plată.

Față de motivele arătate:

Reclamanta a solicitat tribunalului arbitral ca în baza lucrărilor dosarului și a probatoriului administrat să constatate:

ca fiind efectuată integral plata privind BO seria STBA6CD nr. 0976234, în valoare de 68.837,45 lei, emis la data de 21.05.2018 și scadent la data de 18.06.2018,

că înregistrarea privind incidentul de plată în CIP a rămas fără obiect și pe cale de consecință să dispună radierea din CIP, din FNIP – FNBO și FNPR.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 13 alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi.

Deliberând asupra prezentei cauze civile:

Tribunalul arbitral constată că la dosar există convenția arbitrală care investește Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere să soluționeze prezenta cauză, convenție sub forma compromisului înregistrat sub nr. 115 din 29.06.2018, încheiat între S.C. A S.R.L. și S.C. RA S.A. prin care „părțile convin ca litigiul intervenit între ele, având ca obiect anularea și radierea incidentului de plată înregistrat la Centrala Incidentelor de Plăți la data de 19.06.2018 cu privire la biletul la ordin seria STBA6CD nr. 0976234 emis de către S.C. A S.R.L., ca urmare a refuzării la plată a biletului la ordin menționat, să fie soluționat pe calea arbitrajului” și că este legal sesizat în conformitate cu prevederile Regulilor de procedură arbitrală ale Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere.

Competență:

În baza prev. art. 579 C.pr.civ. și ale art. 36 din Regulile de procedură arbitrală ale Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere referitoare la verificarea competenței, văzând și convenția arbitrală nr. 115/29.06.2018 încheiată între S.C. A S.R.L. și S.C. RA S.A., tribunalul arbitral a constatat că este competent să soluționeze litigiul.

Arbitrabilitate:

Raportat la arbitrabilitatea cauzei, tribunalul arbitral a analizat cererea de arbitrare având ca obiect anularea și radierea incidentului de plată înregistrat în Centrala Incidentelor de Plăți la data de 19.06.2018 cu privire la biletul la ordin seria STBA6CD nr. 0976234, emis de către S.C. A S.R.L., ca urmare a refuzării la plată a biletului la ordin menționat și a stabilit că aceasta poate face obiectul arbitrajului, conform art. 542 din Codul de procedură civilă.

Constituirea tribunalului arbitral:​

Tribunalul arbitral a constatat că este legal constituit în conformitate cu prevederile Regulilor de procedură arbitrală ale Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași.

 

Arbitrul unic desemnat de către părți prin convenția arbitrală nr. 115/29.06.2018, a acceptat misiunea stabilită în baza reglementărilor cuprinse în Regulile de procedură arbitrală prin Actul de misiune nr. 117 din 29.06.2018.

Taxa arbitrală:

Cu privire la obligația de achitare a taxei arbitrale, tribunalul arbitral constată că reclamanta S.C. A S.R.L. a achitat la data de 29.06.2018 suma de 200 lei conform chitanței seria AR nr. 1997, reprezentând taxa de înregistrare a dosarului pe rolul instituției permanente de arbitraj și suma de 1000 lei conform chitanței seria AR nr. 1998, reprezentând taxa arbitrală calculată conform Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale ale Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă  Camera de Arbitraj și Mediere.

Instanța arbitrală constată că reclamanta prin reprezentant legal, după comunicarea Regulilor de procedură arbitrală ale Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași la data de 02.07.2018, a făcut mențiunea expresă, în scris, la aceeași dată, că solicită fixarea unui termen de judecată de îndată conform art. 27 alin. (4) din Regulile de procedură arbitrală.

 

Întâmpinare

Reprezentantul convențional al pârâtei depune la dosarul cauzei întâmpinare prin care arată în mod expres că pârâta este de acord cu cererea de arbitrare așa cum a fost formulată și că solicită instanței arbitrale ca, făcând aplicarea dispozițiilor art. 454 C.pr.civ., să nu dispună obligarea acesteia la plata cheltuielilor arbitrale

Instanţa a încuviinţat şi a fost administrată proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Conform cererii de înscriere a refuzului bancar privind biletul la ordin menționat, emisă sub nr. 79342 din 19.06.2018 de persoana declarantă C. Bank, biletul la ordin seria STBA6CD nr. 0976234, emis la data de 21.05.2018 cu data scadenței 18.06.2018, în valoare de 68.837,45 lei, a fost prezentat la plată la termen de către pârâta S.C. RA S.A., dar suma de 463,22 lei a fost refuzată la încasare din lipsă parțială de disponibil, societatea reclamantă fiind înscrisă în Centrala Incidentelor de Plăţi.

Ulterior înregistrării incidentului de plată, societatea reclamantă a achitat către societatea pârâtă suma de bani aferentă biletului la ordin seria STBA6CD nr. 0976234, refuzată la încasare, după cum rezultă din dovada plății în lei cu ordin simplu din 19.06.2018, emisă de C. Bank la data de 19.06.2018 și depusă la dosarul cauzei. Potrivit înscrisului menționat, reclamanta a achitat integral la data de 19 iunie 2018 suma restantă de 463,22 lei reprezentând contravaloare plată facturi prin ordin de plată nr. 5033280114051769, debitul existent între părți fiind stins.

Reglementarea exclusivă a biletului la ordin se realizează în art. 104-107 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin. În cadrul art. 106 se menționează că ,,sunt aplicabile biletului la ordin, în măsura în care nu sunt incompatibile cu natura acestui titlu, dispoziţiunile relative la cambie, privind: girul (art. 13-23); scadența (art. 36-40); plata (art. 41- 46); (...) anularea şi înlocuirea titlului (art. 89-93)”.

Faţă de situaţia de fapt menţionată, instanţa arbitrală reţine că, în drept, sunt aplicabile dispoziţiile art. 13 alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la BNR a Centralei Incidentelor de Plăţi, conform cărora:

„anularea înregistrărilor privind incidentele de plăţi din baza de date a CIP se poate face de către persoanele declarante, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, prin care se dispune anularea acestora”.

Potrivit art. 2 pct. 1 şi pct. 2 lit. b2) din Regulamentul BNR nr. 1/2012, incidentul de plată reprezintă: „neîndeplinirea întocmai şi la timp a obligaţiilor titularilor de cont în timpul procesului de decontare a instrumentului de plată, obligaţii rezultate prin efectul legii, a căror neîndeplinire este adusă la cunoştinţa CIP de către persoanele declarante”

incidentul de plată major în cazul biletului la ordin/cambiei există în situaţia în care „biletul la ordin/cambia cu scadenţă la vedere este refuzat(ă) la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen”.

În conformitate cu art. 7 alin. (2) din Regulament: „în cazul în care instituţia de credit trasă, a trasului acceptant sau a subscriitorului a decis refuzul la plată al cecului, cambiei ori biletului la ordin, persoana declarantă are obligaţia ca, cel târziu în ziua bancară următoare zilei refuzului, să transmită la CIP refuzurile la plată pentru cecuri, cambii şi bilete la ordin”.

Tribunalul arbitral reține că reclamanta a depus toate diligențele pentru a intra în legalitate, achitând sumele datorate, considerându-se astfel că lipsa de disponibil în cont la un anumit moment și pentru o sumă minimă nu poate fi considerată ca o culpă gravă a reclamantei care să aibă consecinţe de natura înscrierii incidentului de plată și emiterii unei interdicţii bancare de a emite bilete la ordin.

Față de aceste considerente, analizând documentele existente la dosarul cauzei, raportat la dispoziţiile legale mai sus citate, instanța arbitrală reţine că acțiunea reclamantei în anularea și radierea incidentului de plată din data de 19.06.2018 ca urmare a refuzării la plată a Biletului la Ordin seria STBA6CD nr. 0976234, este întemeiată și o va admite.

Pe cale de consecință, tribunalul arbitral constată că înregistrarea aferentă în Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), în Fișierul Național de Incidente de Plăți (FNIP) – Fișierul Național de Bilete la Ordin (FNBO) și Fișierul Național al Persoanelor cu Risc (FNPR) rămâne fără obiect și dispune radierea acesteia. Se va lua act că reclamanta nu a solicitat cheltuieli arbitrale.

Lasă un răspuns