CURSURI ȘI ACTIVITĂȚI DE ARBITRAJ

Arbitraj și Mediere > Our news > Noutăți Arbitraj > CURSURI ȘI ACTIVITĂȚI DE ARBITRAJ
CURSURI ȘI ACTIVITĂȚI DE ARBITRAJ

Cursuri și activități de arbitraj

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere

ACTIVITĂȚI

Definit de art. 541 din Codul de procedură civilă ,,o jurisdicţie alternativă având caracter privat”, arbitrajul reprezintă o modalitate nestatală de soluţionare a litigiilor civile, aleasă de părţi, de comun acord, pentru soluţionarea litigiului într-o formă procesuală, stabilită de acestea, exercitată de persoana fizică în calitate de arbitru, faţă de care instanţele judecătoreşti statale îndeplinesc funcţii de sprijin şi control, în limitele legii. În urma acestei proceduri judiciare, reglementată în art. 541-621 din Codul de procedură civilă, rezultă o hotărâre definitivă şi obligatorie, care constituie titlu executoriu și se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.

Sediu

IAȘI, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 2, bl. B2 colț, Tr. 1

Site

www.arbitrajsimediere.ro

Telefon

0755.133.833

Facebook

#cameradearbitrajsimediere

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași

Pe lângă Fundația Camera de Arbitraj și Mediere este organizată și își desfășoară activitatea, începând cu anul 2009, instituția permanentă de arbitraj cu denumirea Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere, prin intermediul căreia se soluționează numeroase litigii între persoane fizice şi/sau juridice având ca obiect drepturi patrimoniale. Nu este deloc de neglijat faptul că, până în prezent, Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași a soluționat numeroase litigii și se bucură de recunoaștere la nivel zonal, având activitatea extinsă și la nivel național.

Bogata practică judiciară dovedește larga utilizare în practică a acestei modalități de soluționare a litigiilor.

Procedura arbitrală reglementată de Codul de procedură civilă este asemănătoare procedurii de drept comun, cu unele adaptări corespunzătoare. Trebuie precizat că legea permite părților să stabilească anumite derogări de la prevederile legale, caz în care dispozițiile contractuale vor avea prioritate. În întreaga procedură arbitrală trebuie să se asigure părților, sub sancțiunea nulității hotărârii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului la apărare și a principiului contradictorialității. Părțile pot participa la dezbateri personal sau prin reprezentanți, putând solicita și judecata în lipsă, pe baza actelor de la dosar.

Încheierea unei convenţii arbitrale reprezintă condiţia preliminară a organizării arbitrajului, a investirii valabile a tribunalului arbitral cu soluţionarea litigiului dedus judecăţii.

Avantajele arbitrajului față de justiția statală tradițională sunt multiple. Astfel, printre acestea, pot fi amintite posibilitatea părților de a alege arbitrii care urmează să soluţioneze litigiul dintre ele, termenul de soluționare de cel mult 6 luni, taxele reduse în raport cu taxele judiciare de timbru, caracterul lipsit de publicitate al litigiilor deduse soluționării tribunalului arbitral, posibilitatea soluționării litigiului în echitate, hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie pentru părţi, constituind titlu executoriu.

Art. 549 C.pr.civ. distinge două tipuri de convenţii arbitrale, în funcţie de momentul încheierii acestora şi de relaţia cu contractul principal dintre părţi: ,,convenţia arbitrală se poate încheia fie sub forma unei clauze compromisorii, înscrisă în contractul principal ori stabilită într-o convenţie separată, la care contractul principal face trimitere, fie sub forma compromisului.” Astfel, cele două forme ale convenţiei arbitrale sunt compromisul şi clauza compromisorie. Efectul principal al convenţiei arbitrale îl constituie excluderea competenţei instanţelor judecătoreşti pentru litigiul care face obiectul pretenţiei.

Diferența dintre clauza compromisorie și compromis este dată de momentul diferit în care se convine asupra soluționării diferendelor și anume, în cazul clauzei compromisorii este vorba despre un acord anterior oricărei neînțelegeri între părți, spre deosebire de compromis care are ca obiect litigii deja existente ce urmează a fi soluționate pe calea arbitrajului.

Clauza compromisorie apare înscrisă în contractul principal (modalitatea cea mai uzitată în practică) sau stabilită într-o convenție separată la care contractul principal face trimitere și reprezintă prevederea contractuală prin care părțile se obligă să soluționeze pe cale arbitrală neînțelegerile ce s-ar ivi între acestea cu ocazia ducerii la îndeplinire a contractului. Clauza compromisorie are caracter de act preparator, părțile inserând această clauză în contractul încheiat între ele sau pot să o adauge chiar ulterior încheierii contractului, dar întotdeauna înainte de ivirea litigiului.

Compromisul este o convenție prin care părțile supun spre rezolvare arbitrajului un litigiu existent între ele, arătându-se, sub sancțiunea nulității, dacă părțile au ales un centru permanent de arbitraj, cu un regulament propriu de organizare și funcționare, obiectul litigiului și numele arbitrilor sau modalitatea de numire a acestora. Compromisul se poate încheia chiar dacă litigiul intervenit între părți este deja pe rolul unei alte instanțe.În domeniul arbitrajului, Fundația Camera de Arbitraj și Mediere organizează cursuri de formare inițială, cu o durată de 80 de ore, adresate persoanelor cu studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul juridic.

În urma absolvirii cursului de formare profesională pentru ocupația ,,Arbitru” participanții au posibilitatea de a fi arbitri în cadrul arbitrajului ad-hoc sau de a deveni arbitri în cadrul unei instituții permanente de arbitraj cum este cea a Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere. 

Totodată, cursanții beneficiază de reduceri pentru participarea ulterioară la alte cursuri de formare profesională a adulţilor organizate şi desfăşurate de Fundația Camera de Arbitraj  şi Mediere!

  • 0755.133.833
  • cameradearbitrajsimediere@gmail.com
  • Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1

Lasă un răspuns