Anulare acte constitutive în procedura arbitrală

Arbitraj și Mediere > Our news > Noutăți Arbitraj > Anulare acte constitutive în procedura arbitrală
Anulare acte constitutive în procedura arbitrală

Jurisprudență în materia arbitrajului

Acțiune în anularea hotărârii AGA, anularea actului adițional la actul constitutiv și a actului constitutiv consolidat în cazul unei societăți cu răspundere limitată

Situația de fapt

Prin cererea de arbitrare formulată la data de 20.11.2015, reclamantul BC, în nume propriu și în calitate de asociat al S.C. AIC S.R.L., s-a adresat Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași solicitând, în contradictoriu cu pârâții TI, CD și S.C. N S.R.L.:

anularea Hotărârii Adunării Generale a Asociaților S.C. AIC S.R.L. nr. 543/22.07.2014,

anularea Actului Adițional la Actul Constitutiv al S.C. AIC S.R.L. având Încheierea de Dată Certă nr. 122/06.09.2014, respectiv

anularea Actului Constitutiv consolidat al S.C. AIC S.R.L. având Încheierea de Dată Certă nr. 123/06.09.2014.

În  motivarea cererii reclamantul a arătat, în esență, că la data de 22.07.2014, Adunarea Generală a Asociaților alcătuită din TI, deținător a 84.000 părți sociale reprezentând 60% din capitalul social, BC și CD, fiecare la rândul său deținător a câte 28.000 părți sociale reprezentând 20% din capitalul social, a emis Hotărârea AGA a S.C. AIC S.R.L. cu nr. 543/22.07.2014.

Prin această hotărâre se aprobă:

cooptarea unui nou asociat, respectiv S.C. N S.R.L.;

majorarea capitalului social al societății de la 1.400.000 lei la 9.000.000 lei prin aport la  capitalul  social al S.C. N S.R.L.;

aportul la capitalul social al S.C. N S.R.L., în cuantum de 7.600.000 lei să se facă prin transformarea creanțelor în sumă de 5.600.000 lei, pe care această societate le are la S.C. AIC S.R.L., în capital social, precum și prin aportul în numerar în sumă de 2.000.000 lei conform Raportului de expertiză contabilă.

b5c7fbdf35
1280x670-10-80

Modificări survenite urmare Hotărârii Adunării Generale a Asociaților

În data de 06.09.2014 a fost redactat și semnat, la Societatea Profesională Notarială AB, Actul Adițional la Actul Constitutiv al S.C. AIC S.R.L. având Încheierea de Dată Certă nr. 122/06.09.2014, în care se consemnau toate modificările aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților sus-menționată.

Conform procedurii, s-a trecut la întocmirea unui nou Act Constitutiv al S.C. AIC S.R.L., document redactat și semnat la SPN AB. Toate aceste modificări au fost întocmite și transmise către înregistrare la O.N.R.C, astfel cum reiese din informațiile furnizate în extrase.

Având în vedere că majorarea de capital al S.C. AIC S.R.L. s-a realizat prin aportul în creanțe al S.C. N S.R.L. la capitalul social, astfel cum reiese din Raportul de Expertiză Contabilă anexat cauzei, iar dispozițiile art. 16 alin (3) din Legea societăților nr. 31/1990 prevăd interdicția de a aduce un aport de această natură în cazul societăților cu răspundere limitată, reclamantul consideră că actele vizate de această acțiune au fost constituite prin încălcarea dispozițiilor imperative ale legii, fiind lovite de nulitate absolută și solicită restabilirea situației anterioare acestor operațiuni.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 16 alin. (3), art. 215 alin. (2) și art. 221 coroborat cu art. 210 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

Deliberând asupra prezentei cauze:

Tribunalul arbitral constată că la dosar există convenția arbitrală care investește Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere să soluționeze prezenta cauză, convenție sub forma compromisului înregistrat sub nr. 159 din 20.11.2015, încheiat între BC, în nume propriu și în calitate de asociat al S.C. AIC S.R.L. și TI, CD, respectiv S.C. N S.R.L. prin administrator unic.

Prin compromis părțile convin ca litigiul intervenit între ele, având ca obiect anularea hotărârii AGA, actului adițional la actul constitutiv și a actului constitutiv consolidat menționate, să fie soluționat prin arbitraj de către Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei instituții.

Instanța arbitrală constată că sunt îndeplinite toate condițiile pentru judecarea cauzei prin procedura arbitrală de către Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei instituții permanente de arbitraj, respectiv:

tribunalul arbitral este legal sesizat, este competent să soluționeze litigiul, raportat la arbitrabilitatea cauzei, cererea de arbitrare poate face obiectul arbitrajului, este legal constituit, arbitrul unic desemnat de către părți prin convenția arbitrală a acceptat misiunea stabilită, iar taxa arbitrală a fost achitată de către reclamant,

și urmează a examina acțiunea, ținând seama de susținerile părților și toate înscrisurile depuse la dosar. 

Procedura:

Tribunalul arbitral constată că pârâții TI, CD și S.C. N S.R.L. prin administrator unic, după comunicarea cererii de arbitrare și a Regulilor de procedură arbitrală ale Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași, au făcut mențiunea expresă că nu doresc să depună întâmpinare și cerere reconvențională.

Instanţa a încuviinţat şi a fost administrată proba cu înscrisurile existente la dosarul cauzei.

La primul termen de judecată părțile au solicitat un termen scurt în vederea stingerii litigiului prin încheierea unui acord de mediere între reclamantul BC și pârâții TI, CD, respectiv S.C. N S.R.L. prin administrator unic.  

În urma participării la ședința de mediere, părțile au declarat că sunt de acord cu anularea hotărârii AGA, a actului adițional la actul constitutiv și a actului constitutiv consolidat, au consimțit la încheierea acordului de mediere și au solicitat revenirea la situația anterioară acestor operațiuni întrucât sunt lovite de nulitate absolută. 

Ulterior au depus la dosarul cauzei Acordul de mediere nr. 04 încheiat la data de 14.12.2015 în baza Contractului de Mediere nr. 04/14.12.2015 și Procesul verbal de închidere a cazului nr. 04/14.12.2015, solicitând tribunalului arbitral să ia act de înțelegerea lor.

Față de cele învederate, reclamantul BC solicită admiterea cererii de arbitrare așa cum a fost formulată și obligarea pârâtei S.C. N S.R.L. la plata cheltuielilor arbitrale constând în taxa arbitrală, pârâții achiesând la cererea acestuia.

În temeiul art. 196 coroborat cu art. 132 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, hotărârile adunării generale a unei societăți cu răspundere limitată, contrare legii, pot fi atacate în justiție în termen de 15 zile de la data la care asociatul a luat cunoștință de hotărârea pe care o atacă, însă conform dispozițiilor art. 132 alin. (3), dacă se invocă motive de nulitate absolută, cum este cazul aportului în creanțe la capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată, dreptul la acțiune este imprescriptibil.

Analizând susţinerile părților şi documentele existente la dosarul cauzei, respectiv conținutul acordului de mediere încheiat între părți și al procesului verbal de închidere a cazului, având în vedere dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990 menționate anterior, tribunalul arbitral reţine că acțiunea reclamantului este întemeiată.

Față de cele menționate, tribunalul arbitral va lua act de acordul de mediere și va admite acțiunea formulată de reclamantul BC, în nume propriu și în calitate de asociat al S.C. AIC S.R.L., în contradictoriu cu pârâții TI, CD și S.C. N S.R.L. prin administrator unic, constatându-se nulitatea absolută a hotărârii AGA, a actului adițional la actul constitutiv și a actului constitutiv consolidat.

Prezenta hotărâre arbitrală se va înscrie de către părți la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi, moment de la care devine opozabilă tuturor asociaților potrivit art. 132 alin. (10) din Legea societăților nr. 31/1990, iar părțile vor fi repuse în situația anterioară încheierii operațiunilor sus-menționate.

În baza art. 595 alin. (1) din Codul de procedură civilă, pârâta S.C. N S.R.L. va fi obligată la plata sumei reprezentând taxa arbitrală.

Față de manifestarea de voință a părților, instanța arbitrală ia act de acordul de mediere care va fi cuprins în integralitatea sa în dispozitivul hotărârii arbitrale.

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi a respins cererea de înregistrare a mențiunilor privind capitalul social, modificare date asociați persoane fizice, retragere asociați persoane juridice și alte mențiuni conform Hotărârii arbitrale nr. 18/14.12.2015.

Împotriva rezoluției de respingere a cererii de înregistrare mențiuni în Registrul Comerțului pentru S.C. AIC S.R.L. a fost formulată plângere la Tribunalul Iași, Secția civilă – Contencios administrativ și fiscal, iar instanța a admis acțiunea apreciind că este fondată, pentru motivele pe care le vom detalia în următorul articol.

Lasă un răspuns