Anulare acte constitutive în procedura arbitrală partea a II-a

Arbitraj și Mediere > Our news > Noutăți Arbitraj > Anulare acte constitutive în procedura arbitrală partea a II-a
Anulare acte constitutive în procedura arbitrală partea a II-a

Jurisprudență în materia arbitrajului

Acțiune în anularea hotărârii AGA, anularea actului adițional la actul constitutiv și a actului constitutiv consolidat în cazul unei societăți cu răspundere limitată partea a II-a

Înregistrarea mențiunilor în registrul comerțului

Prin cererea înregistrată sub nr. 5173 din 26.01.2016 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi, s-a solicitat de către reclamantul BC înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la:

capital social, modificare date asociați persoane fizice, retragere asociați persoane juridice și alte mențiuni.

Rezoluția privind înregistrarea mențiunilor

Persoana desemnată, constatând că nu sunt îndeplinite cerințele legale în conformitate cu art. 1, 2, 7 din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, având în vedere:

înregistrarea mențiunilor aferente cererii formulate, a actelor depuse în susținerea acesteia,

Hotărârea arbitrală  nr. 18/14.12.2015 (prin care se constată nulitatea absolută a Hotărârii AGA S.C. AIC S.R.L. nr. 543/22.07.2014, a Actului Adițional la Actul constitutiv cu dată certă nr. 122/06.09.2014, a Actului constitutiv consolidat cu dată certă nr. 123/06.09.2014 și se dispune repunerea părților în situația anterioară prin înscrierea de către părți a prezentei hotărâri la ORC Iași),

documentația depusă la ORC Iași sub nr. 52364/10.09.2014 cu privire la mențiunile a căror anulare se cere,

nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 25 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului coroborat cu prev. art. 181 alin. 2 din Ordinul nr. 2594/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de art. 132 și art. 196 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale coroborate cu art. 606 și urm. C.pr.civ.

Pentru aceste motive, cererea de solicitare înregistrare mențiuni se respinge.

semnare
Civil-Law

Plângerea împotriva rezoluției de respingere

Împotriva rezoluției directorului ORC de respingere a cererii de înregistrare mențiuni în Registrul Comerțului pentru S.C. AIC S.R.L., reclamantul BC a formulat plângere la Tribunalul Iași, Secția civilă – Contencios administrativ și fiscal.

Se arată în motivarea plângerii că Hotărârea arbitrală pronunțată este definitivă prin renunțarea la acțiunea în anulare, că încheierea convenției arbitrale exclude competența instanțelor judecătorești, că tribunalul arbitral are, prin natura sa, o vocație internațională, invocându-se faptul că sentința arbitrală comunicată părților are efectele unei hotărâri judecătorești definitive.

 

Analizând actele și lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate în plângere, Tribunalul apreciază că aceasta este fondată, având în vedere următoarele:

Prin Hotărârea arbitrală nr. 18/14.12.2015 s-a admis acțiunea formulată de reclamantul BC în nume propriu și în calitate de asociat la S.C. AIC S.R.L. în contradictoriu cu pârâții TI, CD și S.C. N S.R.L. prin administrator, luându-se act de Acordul de mediere nr. 04 din 14.12.2015 încheiat în baza Contractului de Mediere nr. 04/14.12.2015.

Așa cum rezultă din textele de lege aplicabile în speță, art. 541 și urm. C.pr.civ., arbitrajul este o jurisdicție alternativă având caracter privat.

Conform art. 542 C.pr.civ., persoanele care au capacitate deplină de exercițiu pot conveni să soluționeze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, prin compromis, situație intervenită și în speța de față.

Privitor la hotărârea arbitrală, art. 603 alin. 1 C.pr.civ. prevede că aceasta se încheie în scris și cuprinde aceleași elemente ca o hotărâre judecătorească, adaptate specificului procedurii arbitrale. Este obligatoriu ca în cuprinsul hotărârii arbitrale să se facă mențiuni cu privire la convenția arbitrală. Motivarea hotărârii arbitrale este obligatorie în toate cazurile.

Potrivit art. 615 C.pr.civ., „hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu și se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească”.

Trebuie adăugat faptul că și în procesul arbitral poate interveni tranzacția, caz în care părțile pot solicita tribunalului arbitral să dea o hotărâre care să o consfințească.

Efectele hotărârii arbitrale

Din punct de vedere al efectelor hotărârii arbitrale, merită reținut că în cauză sunt aplicabile prevederile art. 429-435 C.pr.civ., potrivit cărora hotărârea arbitrală beneficiază de autoritate de lucru judecat și forța probantă a unui înscris autentic.

Privitor la caracterul „obligatoriu” al hotărârii arbitrale, acesta trebuie înțeles prin trimitere la dispozițiile art. 435 C.pr.civ., care arată că între părți și succesorii acestora hotărârea este obligatorie, fiindu-le opozabile toate efectele generate de aceasta. Hotărârea este opozabilă și terților, atâta cât nu este făcută, în condițiile legii, dovada contrară.

Este adevărat că articolele indicate de persoana desemnată de la ORC de pe lângă Tribunalul Iași în motivarea respingerii cererii de înregistrare mențiuni, respectiv art. 25 din Legea nr. 26/1990, art. 132 din Legea nr. 31/1990 și art. 181 din Ordinul nr. 2594/2008 fac referire în mod clar la existența unei hotărâri judecătorești definitive, dar art. 435 raportat la art. 606 C.pr.civ. stabilește caracterul definitiv și obligatoriu al hotărârii arbitrale, în timp ce art. 615 teza I C.pr.civ. statuează că Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu.

În același sens, prin decizia nr. 1247/2010 pronunțată de ICCJ în dosarul nr. 6136/2007 se statuează că: „hotărârea arbitrală este ea însăși un veritabil act jurisdicțional producând aceleași efecte ca o hotărâre judecătorească”.

Față de cele reținute, Tribunalul va admite plângerea formulată de BC, asociat al AIC S.R.L., împotriva rezoluției pronunțate de persoana desemnată din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, rezoluție pe care o schimbă în tot, în sensul că va admite cererea formulată de BC și dispune înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunilor cu privire la capital social, modificare date asociați persoane fizice, retragere asociați persoane juridice și alte mențiuni conform:  

Hotărârii arbitrale nr. 18/14.12.2015 pronunțată de Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere, a Actului adițional la Actul constitutiv cu dată certă nr. 122/06.09.2014, a Actului constitutiv consolidat cu dată certă nr. 123/06.09.2014.

Lasă un răspuns