Curs Arbitru judiciar

Arbitraj și Mediere > Our news > Noutăți Arbitraj > Curs Arbitru judiciar

Curs „Arbitru” – cod COR 243221

Program de formare inițială în domeniul arbitrajului organizat de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere”

Arbitrajul

Arbitrajul este o modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor patrimoniale, având caracter privat, în care părţile, în urma unei convenţii formale,

se supun deciziei unei terţe părţi numită arbitru, în urma unei proceduri judiciare din care rezultă o hotărâre definitivă şi executorie.

Procedura arbitrajului este reglementată în art. 541-621 din Codul de procedură civilă.

Persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, în afară de acelea care privesc:

starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună.

AVANTAJE:

 • procedură de soluţionare a conflictelor simplificată în care părțile pot alege, prin acordul lor de voinţă, arbitrii care urmează să soluţioneze litigiul dintre ele;
 • orice litigiu civil, dacă părţile nu convin altfel, se soluţionează de tribunalul arbitral în termen de cel mult 6 luni de la constituirea acestuia;
 • taxe reduse în raport cu taxele judiciare de timbru;
 • procedura asigură confidenţialitatea pe tot parcursul desfăşurării ei, realizându-se în cadru închis şi permite păstrarea secretului de la înregistrarea cererii de arbitrare şi până la pronunţarea hotărârii arbitrale care nu are caracter public;
 • hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie pentru părţi, constituind titlu executoriu.

Pe lângă Fundația Camera de Arbitraj și Mediere este organizată și își desfășoară activitatea, începând cu anul 2009, instituția permanentă de arbitraj

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere, prin intermediul căreia se soluționează numeroase litigii

între persoane fizice şi/sau juridice având ca obiect drepturi patrimoniale.

Nu este deloc de neglijat faptul că, până în prezent, Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași a soluționat numeroase litigii

și se bucură de recunoaștere la nivel zonal, având activitatea extinsă și la nivel național.

Descrierea cursului

Sesiunea de instruire se adresează tuturor categoriilor de profesioniști care doresc să se înscrie ca arbitri în cadrul unei instituții permanente de arbitraj

sau care sunt arbitri în cadrul arbitrajului ad-hoc,

precum și persoanelor care doresc dobândirea de cunoștințe în domeniul arbitrajului. 

Studenții care nu au încheiat ciclul de studii pot participa, urmând să se înscrie pe Lista arbitrilor când obțin diploma/adeverința de licență.

În strânsă legătură cu abilitățile/competențele dobândite, în urma parcurgerii și finalizării programului de formare profesională inițială, absolvenții, ca rezultat al învățării, pot să cunoască și să aplice cu responsabilitate legislația națională în domeniul arbitrajului și să desfășoare procedura arbitrală în cadrul Tribunalului arbitral.

Programul de formare profesională inițială este interactiv, adaptat nevoilor participanților, care vor învăța să administreze procedura arbitrală, punându-se accentul pe învățarea și aplicarea instrumentelor specifice acestei proceduri.

În urma absolvirii cursului de formare profesională pentru ocupația ,,Arbitru” aveți posibilitatea de a fi arbitru în cadrul arbitrajului ad-hoc

sau de a deveni arbitru în cadrul unei instituții permanente de arbitraj cum este cea a Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere.  

Sediu

IAȘI, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, Tr. 1

Site

www.arbitrajsimediere.ro

Telefon

0755.133.833

Facebook

#cameradearbitrajsimediere

Evaluarea cursanților

Cursanții vor susține examenul de absolvire la o dată stabilită de comun acord. 

Examenul constă într-un test tip grilă cu 20 întrebări și un portofoliu.

Nota de absolvire a cursului va fi media aritmetică a celor două probe.

Certificare

În urma absolvirii cursului se eliberează un certificat de absolvire, însoţit de anexa care atestă dobândirea următoarelor competenţe profesionale:

 1. comunicare în limba oficială;
 2. competenţe sociale şi civice;
 3. perfecţionarea pregătirii profesionale;
 4. capacitatea de a asigura condiţiile necesare desfăşurării arbitrajului;
 5. operarea cu documente şi arhivarea lor;
 6. administrarea jurisdicţiei alternative a arbitrajului în soluţionarea litigiului;
 7. evaluarea, monitorizarea şi conducerea activităţilor desfăşurate în judecata arbitrală;
 8. aptitudinea de percepție a litigiului și capacitatea decizională;
 9. cunoaşterea, aplicarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale, legale şi regulamentare ale părţilor litigante;
 10. redactarea documentelor în procedura arbitrală.

* Promovarea acestui examen condiționează înscrierea ca arbitru în cadrul Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere.

Înscrierea la curs

Înscrierea la curs se efectuează în baza completării formularului de participare și transmiterea acestuia pe e-mail: cameradearbitrajsimediere@gmail.com sau la sediul din mun. Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1. Totodată, este necesară achitarea unui avans în cuantum de 500 lei, la sediul indicat sau prin virament în contul RO83 PIRB 2402 7511 1800 1000, deschis la First Bank S.A., CUI: 26253899.

La înscriere participanții vor transmite prin e-mail următoarele documente scanate: diploma de licență, C.I./B.I., certificat de căsătorie (după caz). 

Tel. birou: 0755.133.833

Cursul se va desfășura în perioada 11 – 22.09.2023, de luni până vineri, atât online, prin intermediul platformei Zoom, cât și cu prezență fizică. 

Programul de formare profesională inițială în domeniul arbitrajului cuprinde elemente de pregătire teoretică – legislație, elemente comparative și jurisprudență arbitrală națională etc., precum și aspecte de ordin practic – joc de roluri, spețe propriu-zise etc., punându-se accent pe pregătirea practică, circa 2/3 din program, secondată de pregătirea teoretică, circa 1/3 din program.

TEMATICA

Programul de formare profesională cuprinde 4 module: 

 1. Procesul de comunicare
  • Conceptul de comunicare
  • Structura comunicării
  • Funcţiile comunicării
  • Formele comunicării
  • Tipuri de comunicare
  • Tehnici şi activităţi de comunicare eficace
  • Competenţe sociale şi civice
  • Uniunea Europeană – noţiuni generale
 1. Metode de rezolvare alternativă a disputelor
  • Prezentare generală
  • Facilitarea
  • Negocierea
  • Concilierea
  • Medierea
  • Arbitrajul
  • Comparaţii şi concluzii
 1. Noţiuni introductive
  • Definiţie
  • Temeiul juridic al arbitrajului în România
  • Natura juridică a arbitrajului
  • Obiectul arbitrajului
  • Convenţia arbitrală
  • Organizarea arbitrajului
  • Tribunalul arbitral
  • Principiile arbitrajului
 1. Procedura arbitrală
  • Sesizarea tribunalului arbitral
  • Judecata arbitrală
  • Cheltuielile arbitrale
  • Hotărârea arbitrală
  • Desfiinţarea hotărârii arbitrale
  • Executarea hotărârii arbitrale
  • Arbitrajul instituţionalizat
  • Etică şi deontologie

Formulare utile – modele orientative

 • 0755.133.833
 • cameradearbitrajsimediere@gmail.com
 • Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1

Taxa de participare:

Valoarea serviciilor de formare este de 1700 lei și include: suportul de curs, materiale informative, taxa de examinare și eliberarea certificatului de absolvire.

Prețul poate varia în funcție de numărul cursanților (un cursant 1700 lei, doi cursanți 3000 lei, trei cursanți 4200 lei).

Pentru studenți, masteranzi, șomeri și pensionari taxa de participare este de 1200 lei! (un cursant 1200 lei, doi cursanți 2000 lei, trei cursanți 2700 lei).

Persoanele care au mai participat la cursuri organizate de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere” beneficiază de o reducere de 200 lei.

Plata cursului se poate efectua înainte de începerea cursului sau în prima săptămână de curs, numerar sau cu ordin de plată.

 • Parcurgerea unui program de formare profesională care îmbină aspectele teoretice şi elemente de practică adaptate contextului economic şi social;
 • Oportunitatea de a exercita o profesie liberală în plină afirmare, în condiţiile în care arbitrajul este o alternativă pentru numeroase tipuri de litigii;
 • Dobândirea aptitudinilor necesare pentru a fi arbitru în cadrul arbitrajului ad-hoc;
 • Posibilitatea de a deveni arbitru în cadrul unei instituții permanente de arbitraj;
 • Posibilitatea de a adera la Camera Jurisdicțională de Arbitraj din România, asociație profesională a arbitrilor la nivel național;
 • Analiza formularelor incidente în procedura arbitrajului;
 • Desfăşurarea de jocuri de rol și dezbaterea unor aspecte diverse, cu înalt grad de dificultate, incidente în procedura arbitrajului;
 • Îndrumare din partea echipei pentru gestionarea primelor cazuri de arbitraj;
 • Acordarea de reduceri pentru participarea ulterioară la alte cursuri de formare profesională a adulţilor organizate şi desfăşurate de Camera de Arbitraj şi Mediere.