Our news

CURSURI ȘI ACTIVITĂȚI DE ARBITRAJ

CURSURI ȘI ACTIVITĂȚI DE ARBITRAJ

Cursuri și activități de arbitraj

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere

ACTIVITĂȚI

Definit de art. 541 din Codul de procedură civilă ,,o jurisdicţie alternativă având caracter privat”, arbitrajul reprezintă o modalitate nestatală de soluţionare a litigiilor civile, aleasă de părţi, de comun acord, pentru soluţionarea litigiului într-o formă procesuală, stabilită de acestea, exercitată de persoana fizică în calitate de arbitru, faţă de care instanţele judecătoreşti statale îndeplinesc funcţii de sprijin şi control, în limitele legii. În urma acestei proceduri judiciare, reglementată în art. 541-621 din Codul de procedură civilă, rezultă o hotărâre definitivă şi obligatorie, care constituie titlu executoriu și se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.

Sediu

IAȘI, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 2, bl. B2 colț, Tr. 1

Site

www.arbitrajsimediere.ro

Telefon

0755.133.833

Facebook

#cameradearbitrajsimediere

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași

Pe lângă Fundația Camera de Arbitraj și Mediere este organizată și își desfășoară activitatea, începând cu anul 2009, instituția permanentă de arbitraj cu denumirea Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere, prin intermediul căreia se soluționează numeroase litigii între persoane fizice şi/sau juridice având ca obiect drepturi patrimoniale. Nu este deloc de neglijat faptul că, până în prezent, Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași a soluționat numeroase litigii și se bucură de recunoaștere la nivel zonal, având activitatea extinsă și la nivel național.

Bogata practică judiciară dovedește larga utilizare în practică a acestei modalități de soluționare a litigiilor.

Procedura arbitrală reglementată de Codul de procedură civilă este asemănătoare procedurii de drept comun, cu unele adaptări corespunzătoare. Trebuie precizat că legea permite părților să stabilească anumite derogări de la prevederile legale, caz în care dispozițiile contractuale vor avea prioritate. În întreaga procedură arbitrală trebuie să se asigure părților, sub sancțiunea nulității hotărârii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului la apărare și a principiului contradictorialității. Părțile pot participa la dezbateri personal sau prin reprezentanți, putând solicita și judecata în lipsă, pe baza actelor de la dosar.

Încheierea unei convenţii arbitrale reprezintă condiţia preliminară a organizării arbitrajului, a investirii valabile a tribunalului arbitral cu soluţionarea litigiului dedus judecăţii.

Avantajele arbitrajului față de justiția statală tradițională sunt multiple. Astfel, printre acestea, pot fi amintite posibilitatea părților de a alege arbitrii care urmează să soluţioneze litigiul dintre ele, termenul de soluționare de cel mult 6 luni, taxele reduse în raport cu taxele judiciare de timbru, caracterul lipsit de publicitate al litigiilor deduse soluționării tribunalului arbitral, posibilitatea soluționării litigiului în echitate, hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie pentru părţi, constituind titlu executoriu.

Art. 549 C.pr.civ. distinge două tipuri de convenţii arbitrale, în funcţie de momentul încheierii acestora şi de relaţia cu contractul principal dintre părţi: ,,convenţia arbitrală se poate încheia fie sub forma unei clauze compromisorii, înscrisă în contractul principal ori stabilită într-o convenţie separată, la care contractul principal face trimitere, fie sub forma compromisului.” Astfel, cele două forme ale convenţiei arbitrale sunt compromisul şi clauza compromisorie. Efectul principal al convenţiei arbitrale îl constituie excluderea competenţei instanţelor judecătoreşti pentru litigiul care face obiectul pretenţiei.

Diferența dintre clauza compromisorie și compromis este dată de momentul diferit în care se convine asupra soluționării diferendelor și anume, în cazul clauzei compromisorii este vorba despre un acord anterior oricărei neînțelegeri între părți, spre deosebire de compromis care are ca obiect litigii deja existente ce urmează a fi soluționate pe calea arbitrajului.

Clauza compromisorie apare înscrisă în contractul principal (modalitatea cea mai uzitată în practică) sau stabilită într-o convenție separată la care contractul principal face trimitere și reprezintă prevederea contractuală prin care părțile se obligă să soluționeze pe cale arbitrală neînțelegerile ce s-ar ivi între acestea cu ocazia ducerii la îndeplinire a contractului. Clauza compromisorie are caracter de act preparator, părțile inserând această clauză în contractul încheiat între ele sau pot să o adauge chiar ulterior încheierii contractului, dar întotdeauna înainte de ivirea litigiului.

Compromisul este o convenție prin care părțile supun spre rezolvare arbitrajului un litigiu existent între ele, arătându-se, sub sancțiunea nulității, dacă părțile au ales un centru permanent de arbitraj, cu un regulament propriu de organizare și funcționare, obiectul litigiului și numele arbitrilor sau modalitatea de numire a acestora. Compromisul se poate încheia chiar dacă litigiul intervenit între părți este deja pe rolul unei alte instanțe.În domeniul arbitrajului, Fundația Camera de Arbitraj și Mediere organizează cursuri de formare inițială, cu o durată de 80 de ore, adresate persoanelor cu studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul juridic.

În urma absolvirii cursului de formare profesională pentru ocupația ,,Arbitru” participanții au posibilitatea de a fi arbitri în cadrul arbitrajului ad-hoc sau de a deveni arbitri în cadrul unei instituții permanente de arbitraj cum este cea a Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere. 

Totodată, cursanții beneficiază de reduceri pentru participarea ulterioară la alte cursuri de formare profesională a adulţilor organizate şi desfăşurate de Fundația Camera de Arbitraj  şi Mediere!

  • 0755.133.833
  • cameradearbitrajsimediere@gmail.com
  • Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1
Curs de “Expert achiziții publice” – cod COR 214 946

Curs de “Expert achiziții publice” – cod COR 214 946

Curs de "Expert achiziții publice" - cod COR 214 946

28 ianuarie - 11 februarie 2019

Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere” organizează curs de „Expert achiziții publice” - Cod C.O.R. 214946 la Iași, în perioada 28 ianuarie – 11 februarie 2019, autorizat de Ministerul Muncii

Ocupaţia de ,,Expert achiziţii publice” este necesară în vederea aplicării corecte şi consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică şi/sau a acordurilor cadru de către autorităţile contractante.

„Expertul în achiziţii publice” sprijină şi consiliază personalul tehnic/economic de execuţie şi administrativ/juridic în luarea unor decizii corecte privind achiziţionarea de produse/servicii/lucrări care să corespundă cerinţelor esenţiale prevăzute de legislaţia aplicabilă, în condiţii de deplină legalitate. În acest sens, expertul în achiziţii publice acordă consultaţii, la cerere, individuale sau în grup, pentru problemele apărute în instituţia respectivă, la însuşirea şi implementarea legislaţiei aplicabile.

Cursul are o durată de 40 ore, iar în urma evaluării se acordă Certificat de Absolvire, însoțit de suplimentul descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite, certificat recunoscut atât de Ministerul Muncii, cât și de Ministerul Educaţiei.

Programa cursului este de actualitate, include o diversitate de studii de caz și aplicații practice, precum și dezbateri privind probleme de maximum interes, cu abordări eficiente.

Examenul constă din:

  1. a) proba practică – o procedură de achiziţie publică stabilită de comun acord între formator şi cursanţi;
  2. b) test tip grilă.

Nota de absovire a cursului va fi media aritmetică a celor două probe.

Până la data eliberării certificatului de absolvire cursanţii care au absolvit cursul vor primi adeverinţă de absolvire eliberată de Fundaţia ,,Camera de Abitraj şi Mediere” Iaşi.

Programul cursului:

 

28 ianuarie – 1 februarie 2019, orele 17:00-20:00;

2 februarie 2019, orele 09:00-13:00;

4 – 8 februarie 2019, orele 17:00-20:00;

9 februarie 2019, orele 09:00-13:00; 

11 februarie 2019, orele 17:00-19:00.

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere

Cursul este util persoanelor care activează sau sunt interesate de domeniul achizițiilor publice, utilizează platforma SICAP și participă la licitații în calitate de ofertant sau autoritate contractantă.

IMPORTANT

Facem mențiunea că persoanele care ocupă poziția de expert/responsabil achiziții publice în cadrul proiectelor finanțate cu fonduri nerambursabile au cu precădere nevoie să urmeze acest curs.

Taxa de participare este de 900 lei

Include şi taxa de examinare, pauzele de cafea, apa minerală (plată), sucuri.

REDUCERE

Persoanele care au mai participat la cursuri organizate de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere” beneficiază de o reducere de 200 lei.

Plata cursului

Se poate efectua după cum urmează: cu ordin de plată, integral, înainte de începerea cursului; cu ordin de plată, integral, în prima săptămână de curs; numerar, integral, la curs.

Ing. Simin Dan

Programul este susținut de Ing. Simin Dan - Expert Formator Achiziţii Publice cu experienţă în domeniile achiziţii, tehnic şi investiţii de 27 de ani.

CONTACT

Pentru detalii și înscrieri vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 0755.133.833 ori pe adresa de e-mail: cameradearbitrajsimediere@gmail.com.

Formular înscriere curs expert achiziții publice 2019

Descarcă

Declarație de consimțământ privind acordul de prelucrare date cu caracter personal

Descarcă

Ofertă curs Expert Achiziții Publice

Descarcă
COMUNICAT PRIVIND CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ CU TEMA  „ARBITRAJUL ÎN CONTEXT EUROPEAN – MODALITATE EFICIENTĂ DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR”

COMUNICAT PRIVIND CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ CU TEMA „ARBITRAJUL ÎN CONTEXT EUROPEAN – MODALITATE EFICIENTĂ DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR”

„ARBITRAJUL ÎN CONTEXT EUROPEAN MODALITATE EFICIENTĂ DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR”

Vineri, 14 decembrie, Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere”, cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie Iași, al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și al Asociației Europene a Studenților în Drept ELSA Iași, a fost gazda Conferinței internaționale cu tema Arbitrajul în context european – modalitate eficientă de soluționare a litigiilor”.

Lucrările evenimentului, susținute în Sala de conferinţe a Camerei de Comerţ şi Industrie Iași,  au creat un spațiu al dialogului și al colaborării în ceea ce privește soluţionarea conflictelor pe calea arbitrajului, participanții având posibilitatea de a supune dezbaterilor aspecte importante din activitatea lor profesională, inclusiv de a face propuneri pentru modificarea cadrului legislativ actual.

Invitat de onoare la acest eveniment a fost domnul Cav. Dr. Franco Antonio PINARDI, președinte al Tribunalului Arbitral pentru Întreprindere, Muncă și Sport din Milano, alături de care a fost prezent și domnul Enrico NOVELLA, Consulul Onorific al Republicii Italiene la Iași.

La conferință au fost prezenți reprezentanți de seamă ai Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv doamna Jud. Gabriela BALTAG și domnul Romeo CHELARU, reprezentanți ai instanțelor judecătorești de pe raza județului Iași, precum și ai altor instituții din domeniul justiției, reprezentanți ai mediului academic, respectiv domnul Conf. Dr. Septimiu PANAINTE, decan al Facultății de Drept din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” Iași, dar și practicieni ai dreptului, reprezentanți ai armatei și Inspectoratului de Poliție Județean Iași, ai instituțiilor publice și mediului de afaceri.

Din partea Fundației “Camera de Arbitraj și Mediere”, la eveniment au luat cuvântul domnul Ștefan COSTE, în calitate de președinte, domnul Radu Dimitrie TĂRNICERIU, președinte al Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere, care a împărtășit participanților mesajul domnului Tudorel TOADER, Ministrul Justiției, de încurajare a inițiativei, conferința fiind moderată de doamna Geta LUPU, avocat în cadrul Baroului Iași, care a transmis celor prezenți mesajul doamnei Ecaterina Andronescu, Ministrul Educației.

Preț de câteva ore participanții au avut prilejul să cunoască sau să aprofundeze tema metodelor alternative de soluționare a litigiilor, cu precădere arbitrajul, să poarte discuții, să facă propuneri și sugestii pe această temă și să tragă concluzii, prezența invitaților cu putere de decizie în sistemul judiciar fiind valorificată pentru a facilita implementarea acestor metode.

Oficialitățile, invitații și participanții au avut parte și de un moment artistic deosebit, Ansamblul „Floralia” al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași interpretând colinde vechi românești, cu sonorități autentice, iar Asociația Europeană a Studenților în Drept ELSA Iași a închis conferința cu un concurs de procese simulate în procedura arbitrajului.

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere a avut un sprijin important în organizarea conferinței și din partea sponsorilor Restaurant Bizantique, Banca Leumi, Breasla Constructorilor Ieșeni, Cofetăria Frișcot, Grupul de firme Panifcom, Expert Web Design Iași, Camera de Comerț și Industrie Iași, Asociația Europeană a Studenților în Drept ELSA Iași, Asociația Camera Jurisdicțională de Arbitraj din România.

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere

Alese mulțumiri pentru contribuția adusă în facilitarea implementării metodelor alternative de soluționare a conflictelor, cu precădere arbitrajul și medierea și pentru participarea la Conferința Internațională „Arbitrajul în context european – modalitate eficientă de soluționare a litigiilor”

Conferință internațională ,,ARBITRAJUL ÎN CONTEXT EUROPEAN – MODALITATE EFICIENTĂ DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR”

Conferință internațională ,,ARBITRAJUL ÎN CONTEXT EUROPEAN – MODALITATE EFICIENTĂ DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR”

Invitat de onoare
este domnul

Cav. Dr. Franco Antonio PINARDI, președinte al Tribunalului Arbitral pentru Întreprindere, Muncă și Sport cu sediul la Milano, Italia.

Confirmă înscrierea

Avem deosebita onoare de a vă invita la Conferinţa internațională cu tema: ,,Arbitrajul în context european – modalitate eficientă de soluționare a litigiilor” organizată de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere”, cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie Iași, al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și al Asociației Europene a Studenților în Drept ELSA Iași.

Decembrie 2018
Începând cu ora
Invitați

Vineri 14 Decembrie 2018

Lucrările conferinței vor fi susținute VINERI, 14 DECEMBRIE 2018, începând cu orele 10:30, în Sala de conferinţe a Camerei de Comerţ şi Industrie Iași, din Municipiul Iaşi, Bld. Carol I, nr. 27, Județul Iași.

Facem mențiunea că la inițiativa domnului Ștefan COSTE, președinte al Camerei de Arbitraj și Mediere, a domnului Radu Dimitrie TĂRNICERIU, președinte al Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere și a doamnei avocat Geta LUPU, ținând cont de prezența la conferință a unor reprezentanți de seamă ai Asociației „Tribunalul Arbitral pentru Întreprindere, Muncă și Sport” din Milano, reprezentanți din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, al instanțelor judecătorești de pe raza Județului Iași, precum și altor instituții din domeniul justiției, au fost incluse pentru prezentare și dezbatere teme de larg interes, respectiv: „Soluționarea alternativă a disputelor în sistemul juridic românesc”, „Cooperarea transnațională în materia arbitrajului” , „Conexiuni practice între arbitraj și mediere” și „Reglementarea arbitrajului în România comparativ cu Uniunea Europeană. Propuneri de îmbunătățire a legislației și de promovare a arbitrajului în România”.

Intrarea este liberă.

Conferinţa îşi propune să creeze un spaţiu al dialogului şi al colaborării în ceea ce privește soluţionarea disputelor pe calea arbitrajului, adresându-se mediului de afaceri, comunităţii profesionale și mediului academic. În acest sens, aveți posibilitatea de a supune dezbaterilor diferite aspecte importante din activitatea dumneavoastră profesională, inclusiv de a face propuneri pentru modificarea cadrului legislativ actual.   

          Dorim să valorificam prezența invitaților cu putere de decizie în sistemul judiciar pentru a facilita implementarea metodelor alternative de soluționare a conflictelor, cu precădere arbitrajul și medierea.

          Avem rugămintea să confirmați participarea până la data de 11 decembrie 2018 la numărul de telefon: 0755.133.833, la adresa de E-mail: cameradearbitrajsimediere@gmail.com sau completează formularul de înscriere de mai jos. Așteptăm cu interes propunerile și sugestiile dumneavoastră pe tema conferinței anunțate și dacă doriți să susțineți o alocuțiune la deschiderea conferinței, avem rugămintea să ne contactați în acest sens până la data menționată anterior.

 Vă așteptăm!

Confirmă înscrierea